Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2023-11-23
361

Beýlekiler

Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionaty badalga alýar

Şu gün Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty geçiriler. Ol türkmen sportunyň taryhyna nobatdaky ajaýyp sahypa bolup ýazylar diýip, TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Dünýä çempionaty –...

2023-11-22
386

Beýlekiler

Türkmenistan Döwlet energetika institutynyň mugallymlary belorus talyplaryna sapak geçdiler

Türkmenistan Döwlet energetika institutynyň mugallymlary sanly wideo maslahat görnüşinde P.O.Suhoý adyndaky Gomel döwlet tehniki uniwersitetiniň (Belarus)  talyplary bilen sapak geçdiler diýip, uniwersitetiň metbugat gullugy habar berýär. Sapaklaryň mowzuklary: «Türkmenistanyň mysalynda yssy howa şertlerinde gaz turbinaly...

2023-11-21
305

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

20-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Gün tertibine ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda...

2023-11-20
415

Beýlekiler

Türkmenistan we Eýran elektrik energetikasy pudagynda hyzmatdaşlyk etmek barada resminama gol çekdiler

Türkmenistanyň we Eýranyň resmi wekilleri Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisiniň jemleri boýunça elektrik energetikasy pudagynda taslamalary durmuşa geçirmäge gönükdirilen resminama gol çekdiler diýip, TDH habar berýär. Taraplar Mary (Türkmenistan) – Maşat...

2023-11-18
420

Beýlekiler

Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň ýöriteleşdirilen sergisi öz işine başlady

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýardam bermeginde guralýan Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisi öz işine başlady. Sergä gurluşyk serişdelerini öndürýän kompaniýalaryň, azyk, lukmançylyk senagaty, ýol gurluşygy, oba hojalygy, nebitgaz we himiýa...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: