Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-10-15
81

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň hem-de «Merkezi Aziýa — Russiýa» sammitlerine gatnaşdy

14-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine hem-de «Merkezi Aziýa — Russiýa» sammitine gatnaşmak üçin, şeýle-de doganlyk ýurda döwlet saparyny amala aşyrmak maksady bilen, Gazagystan Respublikasyna ugrady diýip, TDH habar...

2022-10-14
73

Beýlekiler

«Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwaly tamamlandy

14-nji oktýabrda Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezinde «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalynyň dabaraly ýapylyşy boldy. Döredijilik çäresine gatnaşanlaryň ählisine, ýagny Aşgabatdan, ýurdumyzyň welaýatlaryndan, şeýle hem daşary ýurtlardan – Gazagystandan, Özbegistandan, Eýrandan,...

2022-10-13
81

Beýlekiler

Türkmenabatda halkara tematiki festiwal geçirilýär

12-nji oktýabrda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalyň dabaraly açylyşy boldy diýip, TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýän giň gerimli döredijilik çäresi köpöwüşginli...

2022-10-12
84

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Ispaniýanyň Patyşasyny milli baýramy mynasybetli gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ispaniýanyň Patyşasy Filipp VI Ispaniýa Patyşalygynyň milli baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi diýip, TDH habar berýär.

2022-10-11
105

Beýlekiler

Energetika pudagynda şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi

10-njy oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ç.Purçekow hasabat berilýän toplumda şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, şu ýylyň dokuz aýynyň netijeleri boýunça Energetika ministrligi önümleri öndürmegiň,...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: