Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2023-11-18
420

Beýlekiler

Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň ýöriteleşdirilen sergisi öz işine başlady

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýardam bermeginde guralýan Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisi öz işine başlady. Sergä gurluşyk serişdelerini öndürýän kompaniýalaryň, azyk, lukmançylyk senagaty, ýol gurluşygy, oba hojalygy, nebitgaz we himiýa...

2023-11-17
384

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

16-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Oba hojalyk uniwersitetiniň we ylmy-barlag institutlarynyň täze binalar toplumynyň taýýarlanylan taslamalary bilen tanyşdy. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz degişli düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş...

2023-11-16
305

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň forumyna gatnaşyjylara Gutlag iberdi

"Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Mary şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» atly forumynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Türkmenistanyň, Gazagystan, Gyrgyz, Täjigistan, Özbegistan Respublikalarynyň we Hytaý...

2023-11-15
476

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti dikuçarda Aşgabatda we Arkadag şäherinde alnyp barylýan gurluşyk işleri bilen tanyşdy

14-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzda we onuň töwereklerinde ýaýbaňlandyrylan işleriň barşy bilen tanyşdy diýip, TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýanynda senagat-gurluşyk toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Baýmyrat Annamämmedow boldy. Paýtagtymyzda dürli maksatly binalaryň...

2023-11-14
420

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

13-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär. Iş maslahatynda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: