Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-10-10
102

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerine gutlag iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow lukmançylyk ulgamynyň wekillerini Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli gutlady diýip, TDH habar berýär. «Maksatnamalaýyn özgertmeleri amala aşyrmak arkaly Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň...

2022-10-08
115

Beýlekiler

Gün elektrik stansiýasyny enjamlar bilen üpjün etmek boýunça bäsleşigiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi ýurdumyzyň alysda ýerleşen ilatly ýerlerini, barmasy kyn bolan ýerleri elektrik energiýa bilen üpjün etmek üçin Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmagy meýilleşdirýär, şonuň bilen baglylykda, bu taslama üçin enjamlar we gurluşyk materiallary...

2022-10-07
120

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Russiýanyň Prezidentine gutlag iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine 70 ýaş ýubileýi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi diýip, TDH habar berýär. «Ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlyk uzak möhleti göz öňünde tutýan we geljekki...

2022-10-06
113

Beýlekiler

Türkmenistanda Hatyra güni mynasybetli çäre geçirildi

Şu gün 6-njy oktýabrda Türkmenistanda Hatyra güni – 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalarynyň, şeýle hem ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň ählihalk tarapyndan hatyralanýan güni. Türkmen paýtagtynda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň ýadygärliklerine gül goýmak...

2022-10-05
101

Beýlekiler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Moldowa Respublikasynyň Prezidenti hanym Maýa Sanduwa we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Moldowa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: