Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2023-11-13
412

Beýlekiler

Türkmenistanda Hasyl toýy giňden bellenildi

12-nji noýabrda ýurdumyzda türkmen ekerançylarynyň zehinini we zähmetsöýerligini, mähriban topragymyzyň egsilmez sahawatyny alamatlandyrýan Hasyl toýy giňden bellenildi. Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy baýramçylyk çäreleriniň esasy ýaýbaňlandyrylan ýeri boldy. Bu ýerde ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň ösmegine...

2023-11-11
415

Beýlekiler

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistanyň Energetika ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi

10-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň on aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklary tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady...

2023-11-07
450

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

7-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär. Mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda...

2023-11-06
494

Beýlekiler

3-nji noýabrda Türkmenistanda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni bellenilip geçiler

Türkmenistanyň Prezidenti her ýylyň 3-nji noýabrynda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi belläp geçmek hakynda Permana gol çekdi. Resminamada bellenilişi ýaly, bu hünär baýramçylygy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gurluşyk, energetika, jemagat hojalygy...

2023-11-06
471

Beýlekiler

Türkmenistan täze energetika desgasyndan Gazagystana elektrik energiýasyny iberip biler

Türkmenistanyň Balkan welaýatynda 3-nji noýabrda düýbi tutulan kuwwaty 1574 megawat bolan täze elektrik stansiýasy Gazagystana türkmen elektrik energiýasyny ibermek üçin goşmaça mümkinçilik berer. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: