Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2023-11-06
352

Beýlekiler

3-nji noýabrda Türkmenistanda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni bellenilip geçiler

Türkmenistanyň Prezidenti her ýylyň 3-nji noýabrynda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi belläp geçmek hakynda Permana gol çekdi. Resminamada bellenilişi ýaly, bu hünär baýramçylygy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň gurluşyk, energetika, jemagat hojalygy...

2023-11-06
178

Beýlekiler

TNGIZT-iň täze energiýa desgasy GFR-iň Energiýa ykdysadyýeti institutynyň Hil şahadatnamasyna mynasyp boldy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda ulanmaga berlen elektrik energiýasyny öndürýän iki sany täze gaz turbina desgasy Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Frauhofer adyndaky Energiýa ykdysadyýeti we energiýa ulgamy tehnologiýasy institutynyň Hil şahadatnamasyna mynasyp boldy diýip, TDH...

2023-11-06
313

Beýlekiler

Türkmenistan täze energetika desgasyndan Gazagystana elektrik energiýasyny iberip biler

Türkmenistanyň Balkan welaýatynda 3-nji noýabrda düýbi tutulan kuwwaty 1574 megawat bolan täze elektrik stansiýasy Gazagystana türkmen elektrik energiýasyny ibermek üçin goşmaça mümkinçilik berer. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow...

2023-11-06
211

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

4-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tutuş ýurdumyzy gurşap alan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy, şeýle hem ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdy diýip, TDH habar berýär. Şu güýz gününde ähli...

2023-11-03
202

Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

2-nji noýabr hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Mejlisde möhüm resminamalara gol çekildi, öňde boljak çäreler, döwlet durmuşynyň dürli ugurlaryna we halkara hyzmatdaşlygyna degişli wakalar...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: