Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-10-26
88

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäherinde geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahatyň we serginiň öz işine başlamagy mynasybetli olara gatnaşyjylary gutlady. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň üstünliklerini...

2022-10-25
81

Beýlekiler

Türkmenistanda Ýewropa Bileleşiginiň Medeniýet hepdeligi açyldy

24-nji oktýabrda türkmen paýtagtynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy diýip, TDH habar berýär. Ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň goldaw bermeginde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň hem-de Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň we Rumyniýanyň...

2022-10-24
80

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Milletler Bileleşiginiň Baş sekretaryny BMG-niň güni mynasybetli gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişe BMG-niň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi diýip, TDH habar berýär.  «Biz BMG-niň Tertipnamasynyň belent ynsanperwer...

2022-10-22
87

Beýlekiler

Türkmenistan Özbegistan bilen energiýa serişdeleriniň iberilmegini artdyrmak giňeltmek üçin mümkinçiliklere garamaga taýýardyr

Türkmenistan özbek hyzmatdaşlary bilen bilelikde energiýa serişdeleriniň iberilmegini ep-esli artdyrmak hem-de olaryň üstaşyr geçirilmegini giňeltmek üçin mümkinçiliklere garamaga taýýardyr. Bu barada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow özbek kärdeşi Şawkat Mirziýoýew bilen Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň...

2022-10-21
84

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň Hökümetiniň mejlisini geçirdi

20-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň käbir meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy diýip, TDH habar berýär.

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: