Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2023-11-29
209

Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet ýurdumyza geldi. Şol gün Söwda-senagat edarasynda Türkmen-azerbaýjan işewürlik maslahaty geçirildi diýip,...

2023-11-29
210

Beýlekiler

Aşgabatda «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» atly halkara sergisi açyldy

28-nji noýabrda Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» atly halkara sergisi açyldy diýip, TDH habar berýär. Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň kompaniýalarynyň, hususy telekeçileriniň 90-a golaýy bu ýerde öz önümlerini...

2023-11-28
135

Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti UNIDO-nyň Baş maslahatynyň 20-nji mejlisine gatnaşýar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýrugyna laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň senagat we gurluşyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Baýmyrat Annamämmedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň wekiliýeti Awstriýa Respublikasynda gulluk iş saparynda bolar diýip, TDH habar berýär. Ýurdumyzyň wekiliýeti 26 — 30-njy noýabr...

2023-11-27
173

Beýlekiler

«Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanun çap edildi

Resmi metbugatda «Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanun çap edildi. Kanuna laýyklykda, ýurduň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti girdejiler we çykdajylar boýunça 102 313,5 mln. manat möçberinde, şol sanda býujetiň birinji derejesi girdejiler...

2023-11-27
176

Beýlekiler

Türkmenistanda halkara forum geçirildi

26-njy noýabrda türkmen paýtagtynda Ýer ýüzünde ilkinji gezek bellenilýän Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli «Durnukly ulag: durnukly ösüşe goşant» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi diýip, TDH habar berýär. «Türkmendemirýollary» agentliginiň binasynda utgaşykly görnüşde geçirilen foruma...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: