Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2023-12-01
449

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

1-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisine (COP28) gatnaşmak üçin iş sapary bilen Dubaýa ugrady diýip, TDH habar berýär.  Birnäçe wagtdan soň hormatly Prezidentimiziň...

2023-12-01
378

Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

30-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Hökümetiň mejlisiniň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipelerine, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem beýleki meselelere garaldy.

2023-11-30
328

Beýlekiler

Türkmenistan we Täjigistan energiýa serişdeleriniň üpjünçiligini artdyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Hökümetiniň wekiliýeti bilen Täjigistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda geçirilen gepleşikleriň dowamynda nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek we energiýa serişdeleriniň üpjünçiliginiň gerimini giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy...

2023-11-29
370

Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet ýurdumyza geldi. Şol gün Söwda-senagat edarasynda Türkmen-azerbaýjan işewürlik maslahaty geçirildi diýip,...

2023-11-29
397

Beýlekiler

Aşgabatda «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» atly halkara sergisi açyldy

28-nji noýabrda Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» atly halkara sergisi açyldy diýip, TDH habar berýär. Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň kompaniýalarynyň, hususy telekeçileriniň 90-a golaýy bu ýerde öz önümlerini...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: