Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady
2022-08-03
129

Syýasy

Döwlet Baştutanymyz halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmen türgenlerini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan — Moskwa şäherleriniň aralygynda geçirilen awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda, şeýle hem Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde agyr atletika boýunça...

2022-07-25
126

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Draupadi Murmuny Hindistanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hanym Draupadi Murmu Hindistan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Gutlagyň doly ýazgysy TDH-nyň saýtynda ýerleşdirildi.

2022-07-22
111

Syýasy

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygy geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen ugrady diýip, TDH habar berýär. Saparyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz bilen Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr...

2022-07-21
126

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti energetika enjamlary üçin hyzmat ediş merkezini açdy

20-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. Bellenilişi ýaly, türkmen energetika ulgamynyň işgärleriniň durmuşynda ýatdan çykmajak bu waka...

2022-07-20
121

Syýasy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň uniwersitetiniň düýbi tutuldy

19-njy iýulda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär. Dabara Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: