Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2023-12-06
57

Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

5-nji dekabrda paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar diýip, TDH habar berýär. «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik...

2023-12-01
171

Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

30-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Hökümetiň mejlisiniň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipelerine, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem beýleki meselelere garaldy.

2023-12-01
209

Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

Energetika ministriniň orunbasary Serdar Saparowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti 28-29-njy noýabrda Tbiliside geçirilen Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy (CAREC) maksatnamasynyň çäklerindäki energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy habar berýär. Forumyň dowamynda sebitde energetikany...

2023-12-01
243

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

1-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisine (COP28) gatnaşmak üçin iş sapary bilen Dubaýa ugrady diýip, TDH habar berýär.  Birnäçe wagtdan soň hormatly Prezidentimiziň...

2023-11-30
141

Beýlekiler

Türkmenistan we Täjigistan energiýa serişdeleriniň üpjünçiligini artdyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Hökümetiniň wekiliýeti bilen Täjigistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda geçirilen gepleşikleriň dowamynda nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek we energiýa serişdeleriniň üpjünçiliginiň gerimini giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: