Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy
2024-04-24
2297

Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Türkmenistanyň wekiliýeti 2024-nji ýylyň 22 – 26-njy apreli aralygynda Tailandyň Bangkok şäherinde geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa-Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO) Bangkok şäherinde 80-nji sessiýasyna gatnaşýar.Bu sessiýa «Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde...

2024-03-18
1019

Beýlekiler

Giň gerimli sergi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýär

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygyna bagyşlanan üç günlük sergi geçirilýär. Bu sergi ýurdumyzyň innowasion ösüşine gönükdirilen maksatnamalary durmuşa geçirmekde türkmen işewürleriniň üstünliklerini we mümkinçiliklerini aýdyňlygy bilen açyp görkezýär diýip, TDH habar...

2023-12-06
490

Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

5-nji dekabrda paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar diýip, TDH habar berýär. «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik...

2023-12-01
356

Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

30-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Hökümetiň mejlisiniň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipelerine, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem beýleki meselelere garaldy.

2023-12-01
407

Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

Energetika ministriniň orunbasary Serdar Saparowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti 28-29-njy noýabrda Tbiliside geçirilen Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy (CAREC) maksatnamasynyň çäklerindäki energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy habar berýär. Forumyň dowamynda sebitde energetikany...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: