Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi
2022-05-25
14

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň orta mekdepleriniň uçurymlaryny we bilim işgärlerini «Soňky jaň» dabarasy bilen gutlady. Bu barada TDH habar berýär. «Soňky jaň» dabarasy bagtyýar ýaşlarymyzda ata Watanymyza beýik buýsanjy artdyrýan...

2022-05-25
13

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI halkara sergisine gatnaşyjylaryň adynda Gutlag hatyny iberdi

«Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara serginiň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!» Her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününiň bellenilmegi türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary üçin guwandyryjy wakalaryň biridir. Şu mynasybetli...

2022-05-23
19

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýerlerde alnyp barylýan işler barada hasabatlary diňledi

23-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda bellenilen wezipeleri...

2022-05-22
18

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti meşhur bedew Akhanyň heýkelini gurmak bara Karara gol çekdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Karary bilen, Ahal welaýatynyň häkimligine meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumentiň taslamasyny düzmek hem-de gurmak barada «Sport ýyldyzy» hususy kärhanasy bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi. Bu barada...

2022-05-22
22

Beýlekiler

«Türkmen teatr sungaty» atly festiwalda täze eserler görkezilýär

21-nji maýda paýtagtymyzda medeni syýasatyň durmuşa geçirilmegine, milli ruhy mirasyň giňden wagyz edilmegine hem-de baýlaşdyrylmagyna uly üns berýän hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça geçirilýän “Türkmen teatr sungaty” atly festiwalyň açylyş dabarasy boldy....

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: