Täzelikler

Soňky täzelikler

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň elektroenergetika pudagyny ösdürmek boýunça wezipeleri kesgitledi
2022-01-20
19

Syýasy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň elektroenergetika pudagyny ösdürmek boýunça wezipeleri kesgitledi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitleri ösdürmegiň maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak, şeýle hem ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasyny içerki sarp edijilere we beýleki döwletlere ibermek...

2022-01-20
12

Syýasy

Türkmenistan daşary ýurtlara eksport edilýän elektrik energiýanyň mukdaryny artdyrmagy meýilleşdirýär

Türkmenistan Özbegistanyň we Eýranyň üsti bilen üçünji ýurda elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmak isleýär. Türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşiginiň habar bermegine görä, bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Daşoguz welaýatyna bolan iş saparynyň dowamynda belläp...

2022-01-20
9

Syýasy

Daşoguz DES bug-gaz dolanyşygyna geçirmek göz öňünde tutulýar

Daşoguz döwlet elektrik stansiýasyny ýönekeý dolanyşykdan utgaşdyrylan bug-gaz dolanyşygyna geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün, 20-nji ýanwarda ýurduň demirgazyk künjegi bolan Daşoguz welaýatyna bolan iş saparynyň dowamynda geçiren maslahatynyň...

2022-01-19
20

Syýasy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 11-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi 2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda Aşgabat şäherindäki Maslahat köşgünde, Ahal welaýatyndaky Türkmeniň ak...

2022-01-18
16

Syýasy

"Türkmennebit" döwlet konserni we JPJ "Tatneft" goşmaça şertnama baglaşmak boýunça duşuşyk geçirdiler

“Türkmennebit” döwlet konserni bilen “Tatneft” jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda “Goturdepe” nebit ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşylan şertnama boýunça Goşmaça ylalaşygy baglaşmak boýunça gepleşikler geçirildi. Bu barada 14-nji ýanwarda sanly...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: