Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistan elektrik energiýasynyň önümçiligini we eksportyny artdyrýar
2022-08-13
18

Beýlekiler

Türkmenistan elektrik energiýasynyň önümçiligini we eksportyny artdyrýar

Elektrik energiýasynyň önümçiliginde durnukly ösüşiň gazanylýandygyny görmek bolýar. Energetika ministrligi boýunça ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 128,4 göterim berjaý edildi.  Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 112,8 göterime,...

2022-08-12
14

Beýlekiler

Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty 25 ýyllygyny belleýär

Çärýek asyr mundan ozal – 1997-nji ýylyň 12-nji awgustynda Maryda Ýokary tehniki kollejiň binýadynda häzir Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň garamagynda bolan Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty döredildi diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri habar berýär.

2022-08-11
17

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Harby-Deňiz Güýçleriniň gämilerini gözden geçirdi we dabaraly harby-deňiz ýörişini kabul etdi

10-njy awgustda Balkan welaýatynda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow günbatar sebitimizde ýerleşýän Harby-Deňiz Güýçleriniň «Garşy» deňiz birikmesine geldi hem-de bu ýerde «Deňiz han» atly korwet kysymly...

2022-08-10
28

Beýlekiler

Türkmenistanda täze ekologiýa taslamasy işe girizildi

Türkmenistan BMG-niň esasy daşky gurşawy goramak boýunça Konwensiýalaryny we biologiki dürlüligi goramak, çölleşmä garşy göreşmek, howanyň üýtgemeginiň öňüni almak, ozon gatlagyny goramak we ş.m. bilen baglanyşykly teswirnamalaryny tassyklady diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty...

2022-08-09
33

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Singapur Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Singapur Respublikasynyň Prezidenti hanym Halima Ýakoba, Premýer-ministr Li Sýan Luna hem-de ýurduň ähli halkyna Singapur Respublikasynyň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: