Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Atçylyk ylmy-önümçilik merkezini döretmek hakynda Karara gol çekdi
2023-03-23
27

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Atçylyk ylmy-önümçilik merkezini döretmek hakynda Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Türkmen atlary» döwlet birleşigine Atçylyk ylmy-önümçilik merkezini bellenen tertipde döretmek hem-de bu merkeziň Tertipnamasyny taýýarlamak we bellenen tertipde tassyklamak tabşyryldy diýip, TDH habar berýär.  

2023-03-22
28

Beýlekiler

Aşgabatda halkara pudaklaýyn maslahat geçirilýär

20-nji martda paýtagtymyzdaky «Arçabil» myhmanhanasynda «Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahat öz işine başlady diýip, TDH habar berýär.  Forumyň işine halkara guramalaryň wekilleri, ýurdumyzyň we daşary döwletleriň şu ugur boýunça ýöriteleşen...

2023-03-21
69

Beýlekiler

Türkmenistanda Nowruz baýramy bellenilip geçilýär

Şu gün Türkmenistanda Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni giň gerimde bellenilip geçilýär. Şanly waka mynasybetli esasy baýramçylyk dabaralary Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Nowruz ýaýlasy» meýdançasynda ýaýbaňlandyryldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik...

2023-03-20
97

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gazananlarynyň sergisinde görkezilýän önümler bilen tanyşdy

18-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli geçirilýän sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary hem-de olaryň görnüşleri bilen tanyşdy diýip, TDH habar berýär. Söwda-senagat edarasynda...

2023-03-18
154

Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

17-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Mejlisde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. 26-njy martda...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: