Täzelikler

Soňky täzelikler

Halkara forumyň dowamynda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge bagyşlanan ekologiýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
2022-06-24
6

Beýlekiler

Halkara forumyň dowamynda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge bagyşlanan ekologiýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

23-nji iýunda paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmen Forum» hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygynda Beýik Britaniýanyň «GaffneyСline» kompaniýasynyň ýardam bermeginde «Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähetleri» atly halkara ylmy...

2022-06-23
17

Beýlekiler

Mary welaýatynda döredijilik forumynyň açylyşy boldy

22-nji iýunda Mary şäherindäki Ruhyýet köşgünde Medeniýet hepdeligi — 2022-niň dabaraly açylyşy boldy diýip, TDH habar berýär. Foruma gatnaşýan wekiliýetleriň hatarynda ýurdumyzyň ähli sebitlerinden tanymal teatr artistleri, estrada we halk aýdymçylary,...

2022-06-22
18

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

Şu gün, 22-nji iýunda Mary welaýatynda her ýylda geçirilýän döredijilik baýramy – Medeniýet hepdeligi-2022 açylýar. Şanly waka mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylara we ähli watandaşlarymyza gutlag hatyny iberdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet...

2022-06-21
31

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Hytaýyň «CNPC» korporasiýasynyň ýolbaşçysy bilen hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy

20-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň («CNPC»)  prezidenti, dolandyryjylar geňeşiniň agzasy Hou Siszýuny kabul etdi diýip, TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika ulgamynda özüni ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaşy...

2022-06-19
34

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatyna bardy

18-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Lebap welaýatyna toý saparyny amala aşyryp, sebiti durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, galla oragynyň depginleri, senagat-önümçilik toplumyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: