Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi
2022-05-18
28

Tender

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtdaky saglyk merkezleriniň birine baryp gördi

18-nji maýda Gahryman Arkadagymyz Aşgabadyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine geldi. Mälim bolşy ýaly, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi 2015-nji ýylda açyldy ― diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar.

2022-05-17
27

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti halkyny baýramçylyk bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyzy 18-nji maýda bellenilýän Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli gutlady. «Bu sene Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň taryhyna altyn harplar bilen ýazylar» diýlip, döwlet Baştutanynyň...

2022-05-17
25

Tender

Gahryman Arkadagymyzyň: «Ömrümiň manysy» atly kitaby rus dilinde çapdan çykdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy ― diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar. Dabara Türkmenistanyň...

2022-05-17
28

Beýlekiler

Jemgyýetçilik guramalary merkezinde milli baýramyň hatyrasyna maslahat geçirildi

Ýurdumyzyň iň täze taryhyndaky şanly seneleriň öň ýanynda paýtagtymyzda “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna 30 ýyl: täze taryhy eýýam we kanun çykaryjylyk işiniň häzirki zaman tejribesi” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Bu barada TDH habar berýär.

2022-05-16
29

Beýlekiler

Möwsümleýin oba hojalyk işleri nobatdaky iş maslahatynda seredilen esasy mesele boldy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 16-njy maýda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Onda ýurdumyzyň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: