Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
2023-01-25
448

Syýasy

Türkmen elektrik energiýasyny Owganystana ibermek boýunça ylalaşygyň möhleti uzaldyldy

Aşgabatda «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy bilen Owganystanyň «Da Afghanistan Breshna Sherkat» (DABS) milli elektroenergetika kompaniýasynyň arasynda 2023-nji ýylda türkmen elektrik energiýasyny ibermek baradaky şertnamanyň möhletini uzaltmak boýunça ylalaşyga gol çekildi. Türkmen...

2023-01-24
548

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly iş maslahatyny geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 23-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH-niň resmi saýty habar berýär.

2023-01-23
178

Syýasy

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň energetikleriniň baş wezipelerini kesgitledi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde eden çykyşynda ýurduň energetikleriniň öňlerinde duran wezipeleri kesgitledi: «Täze energetika kuwwatlyklaryny döretmek, energiýany...

2023-01-21
1073

Beýlekiler

Arkadag şäherinde Ahal welaýatynyň baş metjidiniň düýbi tutuldy

20-nji ýanwarda Arkadag şäherinde Ahal welaýatynyň baş metjidiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň il sylagly ýaşululary bilen birlikde şu günler Aşgabatda iş sapary bilen bolýan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti...

2023-01-20
732

Syýasy

Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde elektroenergetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

19-njy ýanwarda Aşgabatda geçirilen Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde elektroenergetika ulgamynda mundan beýläk hem hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, häzirki wagtda elektroenergetika ulgamynda Marynyň döwlet elektrik stansiýasyny hem-de Türkmenbaşy şäheriniň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: