Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
2023-05-25
120

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň orta mekdepleriniň uçurymlaryny, mugallymlaryny we ähli bilim işgärlerini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli iberen Gutlagynda bu baýramçylygyň jemgyýetçilik durmuşynda uly orun tutýandygyny belledi. «Bagtyýar we abadan durmuşyň bähbidine okamak, öwrenmek, döretmek, gurmak bagtyýar nesillerimiziň baş maksady bolmalydyr. Ýaşlarymyz ylymlaryny we...

2023-05-24
104

Beýlekiler

Aşgabatda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirilýär

Türkmen paýtagtynda Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň guramagynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirilýär. Serginiň diwarlyklarynda gurluşyk we binagärlik, energetika, gaýtadan işlenilýän senagat, şäher desgalaryny döwrebaplaşdyrmak, ulag-aragatnaşyk, medeniýet, syýahatçylyk, sport...

2023-05-23
99

Beýlekiler

Türkmenistanyň başlangyjy bilen UNESCAP-yň Kararnamasy kabul edildi

Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa-Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) Bangkokda (Tailand) geçirilen 79-njy sessiýasynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň başlangyjy esasynda bu Komissiýanyň «Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňziniň howdany boýunça Ýörite Maksatnamasynyň döredilmeginiň şertlerine...

2023-05-22
141

Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisi geçirildi

21-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Hökümet mejlisinde käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy we beýleki möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.  

2023-05-20
167

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Merkezi Aziýa — Hytaý» sammitine gatnaşdy

19-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa — Hytaý» sammitine gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň başlyklyk etmeginde geçirilen ýokary derejedäki duşuşyga Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew,...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: