Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady
2022-09-22
70

Beýlekiler

Gahryman Arkadagymyzyň täze kitaby elektroenergetika bagyşlandy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Watanymyzyň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda türkmen, iňlis we rus dillerinde çap edilen kitaby «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» diýlip atlandyrylýar diýip, TDH habar berýär. Bu neşire Gahryman...

2022-09-21
68

Beýlekiler

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisinde halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň üstünlikleri şöhlelendirildi

20-nji sentýabrda ýurdumyzdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň iki günlük sergisi öz işine başlady diýip, TDH habar berýär. Pudagara forumda ykdysadyýet, maliýe-bank toplumynyň, bilim, medeniýet, sport we syýahatçylyk...

2022-09-21
57

Beýlekiler

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanyp geçirilen sergide ýurduň energetika pudagynyň üstünlikleri tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli guralan ykdysady üstünlikleriň sergisinde giň gerimde ýaýbaňlandyrylan pawilýonda ýurdumyzyň energetika pudagynyň soňky ýyllarda gazanan üstünlikleri we täze taslamalary sergä gatnaşyjylaryň dykgatyna ýetirildi. Bu babatda häzirki wagtda elektroenergetika pudagy güýçli...

2022-09-20
51

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi

Şu gün, 20-nji sentýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi. Bu waka mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk gözden geçirilişine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi....

2022-09-19
40

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti obasenagat toplumynda alnyp barylýan işler boýunça iş maslahatyny geçirdi

19-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda alnyp barylýan işler we sebitlerdäki möwsümleýin...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: