Täzelikler

Soňky täzelikler

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi
2024-03-23
951

Syýasy

Türkmenistanda Nowruz baýramy giň gerimde bellenilip geçildi

Türkmen halky Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz gününi ýokary ruhubelentlik bilen garşylady. Esasy dabaralar Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Nowruz ýaýlasynda» ýaýbaňlandyryldy diýip, TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabaralara gatnaşyjylara iberen...

2024-03-18
1004

Beýlekiler

Giň gerimli sergi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýär

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygyna bagyşlanan üç günlük sergi geçirilýär. Bu sergi ýurdumyzyň innowasion ösüşine gönükdirilen maksatnamalary durmuşa geçirmekde türkmen işewürleriniň üstünliklerini we mümkinçiliklerini aýdyňlygy bilen açyp görkezýär diýip, TDH habar...

2024-03-16
1038

Syýasy

Türkmenistanda elektrik energiýasyny toplaýjy we saklaýjy enjamlary öndürmäge ýöriteleşdirilen bilelikdäki kärhana dörediler

Wise-premýer B.Annamämmedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda ýurdumyzda işewürligi hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini goldamagyň çäklerinde elektrik energiýasyny toplaýjy we saklaýjy enjamlary öndürmäge ýöriteleşdirilen «Üznüksiz çeşme» hojalyk jemgyýetini döretmegiň meýilleşdirilýändigi barada...

2024-03-14
1068

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýylda 1 million tonna sement öndürmäge ukyply Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylmagy mynasybetli guralan dabara gatnaşdy. Täze önümçilik desgasynyň ulanmaga berilmegi ýurdumyzda milli ykdysadyýeti güýçli depginde senagatlaşdyrmagyň we importyň ornuny...

2024-03-11
794

Syýasy

Türkmenistanyň bilen BMG-niň hyzmatdaşlygy boýunça strategik maslahat beriş geňeşi döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — Birleşen Milletler Guramasy» strategik maslahat beriş geňeşini döretmek hakynda Karara gol çekdi diýip, TDH habar berýär. Geňeşiň işi Türkmenistanyň il-ýurt bähbitli milli maksatnamalaryny we halkara başlangyçlaryny amala aşyrmak...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: