Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
2023-06-05
13

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

3-bnji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyzyň türk Lideriniň wezipä girişmegi mynasybetli dabara...

2023-06-05
12

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen welosipedli ýörişe gatnaşdy

3-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy. Bu çäre paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşaýjylarynyň müňlerçesini özünde jemledi diýip, TDH habar berýär. Çeşmede bellenilişi ýaly, BMG-niň Baş Assambleýasynyň...

2023-06-02
73

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretaryny kabul etdi

1-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary hanym Helga Şmid döwlet Baştutanymyza Arkadag şäheriniň «Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde durnukly, «ýaşyl», howa üçin oňaýly we innowasion...

2023-06-01
85

Beýlekiler

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni bellenilýär

1-nji iýunda Ýer ýüzüniň ähli ýurtlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanda hem Çagalary goramagyň halkara güni giňden bellenip geçilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ähli bagtyýar çagalaryny we halkymyzy mähirli gutlady. «Çagalar biziň kalbymyzyň...

2023-06-01
89

Beýlekiler

Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumy elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlygy nazarlaýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde 31-nji maýda Eýranyň onlarça kompaniýany özünde jemleýän «Mapna Group» senagat toplumyna baryp gördi. Bu barada TDH habar berýär. Bu ýerde Milli Liderimiziň dykgatyna...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: