Täzelikler

Soňky täzelikler

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi
2024-03-09
618

Syýasy

Aşgabatda «Ene mähri» diýen hormatly adyň eýelerine öýleriň açarlary gowşuryldy

Aşgabatda Halkara zenanlar güni mynasybetli guralan dabaralaryň çäklerinde «Ene mähri» diýen hormatly ada eýe bolan köp çagaly enelere ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlaryny gowşurmak dabarasy geçirildi. Çäre Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy esasynda...

2024-03-06
792

Syýasy

Türkmenistan we Owganystan energetika hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýarlar

4 – 6-njy mart aralygynda Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we iki ýurduň wekilleriniň gatnaşmagynda işewürlik maslahaty geçirilýär. Çäreleriň dowamynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň meselelerine möhüm ähmiýet berildi diýip, TDH habar berýär. Türkmenistan — Owganystan —...

2024-03-05
658

Syýasy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýe Respublikasyna iş saparyny tamamlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparynyň dowamynda üçünji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşdy. Ol öz çykyşynda halkara energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhümdigini we Türkmenistanyň tebigy gazy iri eksport ediji...

2024-02-28
903

Syýasy

Türkmenistan we Owganystan energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Owganystanyň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi Amir Han Mottakiniň arasynda geçirilen duşuşykda energetika taslamalarynyň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy diýip,...

2024-02-26
874

Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag «akylly» şäherine iş saparyny amala aşyrdy diýip, TDH habar berýär. Türkmenistanda halk häkimiýetliliginiň ýokary wekilçilikli edarasynyň ýolbaşçysy şäherde gurulýan desgalaryň, şol sanda Arkadag şäheriniň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: