Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi
2022-05-15
29

Syýasy

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet BAE-niň Prezidentiniň aradan çykmagy zerarly geçirilýän hatyra çärelerine gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy, hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet BAE-niň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň aradan çykmagy zerarly geçirilýän...

2022-05-15
25

Syýasy

Şeýh Mohammed Bin Zaýed Al Nahaýýan Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti wezipesine saýlandy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Şeýh Mohammed Bin Zaýed Al Nahaýýana Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden  gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada TDH ýazýar. «Biz Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň...

2022-05-13
33

Beýlekiler

Hökümet mejlisinde sanly ulgam boýunça wezipelere seredildi

13-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, ozal berlen tabşyryga laýyklykda,...

2022-05-13
29

Beýlekiler

Türkmenistanda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy geçirildi

13-nji maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň «Jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny» atly dialogy geçirildi. Oňa sebitiň bäş ýurdunyň hem-de Russiýanyň wekilleri, Birleşen Milletler Guramasynyň sebit düzümleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Bu...

2022-05-12
26

Syýasy

Aşgabat Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň merkezine öwrüldi

12-nji maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi ― diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar....

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: