Täzelikler

Soňky täzelikler

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň elektroenergetika pudagyny ösdürmek boýunça wezipeleri kesgitledi
2022-01-05
45

Syýasy

Döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda aýlyk zähmet haklary 10% ýokarlandy

Täze, 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken resminamalarynda göz öňünde tutulan ilaty durmuş taýdan goramagyň täze çäreleri bilen durmuşa geçirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň geçen ýylyň 8-nji oktýabryndaky Permanyna laýyklykda, birinji...

2022-01-05
36

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti nobatdaky ýygnakda Lebap welaýatynyň ÝET-niň ýolbaşçylarynyň hasabatyny diňledi

5-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna guralan saparyň jemlerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Bu barada “Türkmenportal” habar berýär. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow, ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri, Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýän...

2022-01-04
103

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynyň çopan goşuna baryp gördi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna bolan iş saparynyň dowamynda welaýatyň çägindäki öri meýdanlary bilen tanyşdy hem-de bu ýerdäki çopan goşuna baryp gördi. Bu barada “Türkmenportal” habar berýär. Türkmen Lideri Garagumuň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň gaýtalanmajak...

2022-01-04
36

Syýasy

Mary welaýatyna guralan saparyň netijeleri nobatdaky duşuşykda ara alnyp maslahatlaşyldy

Mary welaýatynda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün saparyň jemlerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ş.Abdrahmanow, nebitgaz senagaty edaralarynyň, şeýle hem ýangyç-energetika toplumynyň Mary...

2022-01-03
54

Syýasy

Aşgabatda 38,5 metrlik Täze ýyl agajy gurnaldy

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy (GDA) ýurtlarynyň şäherlerinde iň beýik Täze ýyl arçasynyň beýikligi 38,5 metr kesgitlenildi. Sputnigiň habar bermegine görä, GDA-nyň iň beýik Täze ýyl arçasy Aşgabatdaky Älem medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdyldy. Türkmenistanyň Täze...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: