Täzelikler

Soňky täzelikler

Halkara forumyň dowamynda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge bagyşlanan ekologiýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
2022-06-03
62

Tender

Döwlet Baştutanymyz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen ýörişe ýolbaşçylyk etdi

3-nji iýunda, asylly däbe görä, ýurdumyzda Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Birleşen Milletler Guramasynyň senenamasynda mynasyp orun eýeleýän bu halkara baýrama gabatlanyp, köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Oňa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Bu barada...

2022-06-02
65

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Bütindünýä welosiped güni bilen gutlady

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyzy halkara baýram — Bütindünýä welosiped güni bilen gutlady we bu ajaýyp baýramçylygyň şanyna geçiriljek dabaralaryň mähriban Watanymyza, sagdyn we bagtyýar durmuşymyza, berkarar döwletimizde gazanylýan beýik üstünliklere buýsanjymyzy...

2022-06-02
57

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanyna saparyny tamamlap, Aşgabada dolandy

2-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna iki günlük saparyny tamamlady we Aşgabada dolandy diýip, TDH habar berýär. Ilkinji daşary ýurt saparynyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz yslamyň esasy mukaddeslikleri bolan...

2022-06-01
68

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Saud Arabystanyna sapary başlady

1-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň umra hajy däp-dessurlaryny berjaý etmek üçin Saud Arabystany Patyşalygyna iki günlük sapary başlandy. Bu barada TDH ýazýar. Döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanyp, daşary ýurda...

2022-05-31
66

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna nobatdaky tabşyryklary berdi

31-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda 2022-nji ýylyň bäş aýynda Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň alyp baran işleriniň jemlerine garaldy, Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: