Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady
2022-09-12
63

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi

10-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, onuň barşynda sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi diýip,...

2022-09-10
53

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz ýolbaşçylary wezipelere belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Genjiýew Durdy Meýmanowiç Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellenildi. Baýjanow Güýzgeldi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy....

2022-09-09
71

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi

8-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi diýip TDH habar berýär.  Onuň gün tertibine ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu...

2022-09-08
74

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti HHR-niň Hökümetiniň ýörite wekilini kabul etdi

7-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň Ýewraziýa işleri boýunça ýörite wekili Li Hueýi kabul etdi diýip, TDH habar berýär. Duşuşygyň dowamynda deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak we ynanyşmak...

2022-09-07
69

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentine Pakistanyň halkyna iberilen ynsanperwerlik kömegi üçin hoşallyk beýan edildi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna pakistan tarapyndan hat gelip gowuşdy. Onda Türkmenistanyň tebigy betbagtçylyk zerarly Pakistan Yslam Respublikasynyň halkyna iberen ynsanperwerlik kömegi we goldawy üçin tüýs ýürekden hoşallyk beýan edilýär diýip, TDH habar...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: