Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
2023-05-16
86

Beýlekiler

Iş maslahatynda Türkmenistanyň oba hojalyk pudagyny ösdürmegiň meselelerine garaldy

15-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Iş maslahatynda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda...

2023-05-16
138

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik bekedi gurmak boýunça halkara tenderiň möhletini uzaldýar

...

2023-05-15
84

Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

13-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy we döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär. Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň...

2023-05-13
107

Beýlekiler

Türkmenabatda Türkmenistandaky ilkinji ÝUNESKO-nyň Burçy açyldy

12-nji maýda Lebap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistandaky ilkinji ÝUNESKO Burçy açyldy diýip, «Turkmenportal» neşiri habar berýär.Bu waka şu ýyl bellenilýän möhüm seneler – Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň agzalygyna kabul edilmeginiň otuz ýyllygy we...

2023-05-12
128

Beýlekiler

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, derman serişdeleri we lukmançylyk enjamlary, azyk we dokma önümleri ýüklenen ynsanperwer kerweni 2023-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistandan Owganystana ugrady diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: