Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
2023-01-31
141

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti hepdelik sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Iş maslahatynyň dowamynda...

2023-01-30
164

Beýlekiler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

28-nji ýanwarda paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň Aşgabatdan hem-de ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan wekilleri gatnaşdylar diýip, TDH habar berýär. Gurultaýyň gün tertibine...

2023-01-28
207

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýyna gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna gutlag iberdi

«Sizi döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Watana bolan beýik söýgä ygrarly, ynsanperwerligi, hoşniýetliligi, dostlugy özüne ýörelge edinen ýaşlarymyzyň...

2023-01-27
170

Beýlekiler

Türkmenistanyň Mejlisi Serdar Berdimuhamedowa «Goşun generaly» diýen harby ady dakdy

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowa «Goşun generaly» diýen harby ady dakyldy. Degişli Karary 26-njy ýanwarda Türkmenistanyň Mejlisi kabul etdi diýip, TDH habar berýär.

2023-01-26
159

Beýlekiler

Suw serişdelerini rejeli peýdalanmagyň meseleleri Milli Lideriň üns merkezinde

25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň töwerekleri boýunça iş saparyny amala aşyrmagyň barşynda Garagum derýasynyň hem-de beýleki akabalaryň suwuny rejeli peýdalanmak, derýanyň kadaly...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: