Täzelikler

Soňky täzelikler

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi
2024-04-09
424

Syýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde önüm öndürmek boýunça meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistanyň Energetika ministrligi önüm öndürmegiň, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasyny 114,4 göterim ýerine ýetirdi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 100,8 göterime barabar boldy. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda...

2024-03-30
595

Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garamaga taýýarlanýar

Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa parlamentiň nobatdaky maslahatyna taýýarlyk görlüşi barada habar berdi. Onuň dowamynda energiýany tygşytlamak, gidrometeorologiýa, halkara awtomobil gatnawlary, weterinariýa meseleleri bilen baglanyşykly kanunlara, Raýat iş ýörediş we Maşgala kodekslerine, Ýer hakynda bitewi kanuna üýtgetmeler...

2024-03-26
778

Syýasy

«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

«Çalık Enerji» türk kompaniýasy Germaniýanyň «Commerzbank» bankyndan we Şweýsariýanyň eksport-karz agentliginden (EKA) Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde kuwwatlylygy 1574 MWt bolan bug-gaz elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin ABŞ-nyň 586 million dollary möçberinde maliýe kepilligini aldy. Bu...

2024-03-23
916

Syýasy

Türkmenistanda Nowruz baýramy giň gerimde bellenilip geçildi

Türkmen halky Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz gününi ýokary ruhubelentlik bilen garşylady. Esasy dabaralar Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Nowruz ýaýlasynda» ýaýbaňlandyryldy diýip, TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabaralara gatnaşyjylara iberen...

2024-03-18
962

Beýlekiler

Giň gerimli sergi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýär

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygyna bagyşlanan üç günlük sergi geçirilýär. Bu sergi ýurdumyzyň innowasion ösüşine gönükdirilen maksatnamalary durmuşa geçirmekde türkmen işewürleriniň üstünliklerini we mümkinçiliklerini aýdyňlygy bilen açyp görkezýär diýip, TDH habar...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: