Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady
2022-09-28
47

Beýlekiler

Energetika ulgamynyň wekilleri baýramçylyk mynasybetli dabaraly ýörişe gatnaşdylar

27-nji sentýabrda türkmenistanlylar Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny bellediler. Asylly däbe görä, milli senenamamyzyň şanly senesiniň hormatyna esasy dabaralar Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyryldy. Dabaralara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. Döwlet...

2022-09-27
39

Beýlekiler

Türkmenistanda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy bellenilýär

Türkmenistan parahatçylyk we ylalaşyk ýagdaýynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny belleýär. 27-nji sentýabrda ir bilen hormatly Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy boldy, diýip, TDH habar berýär. Bu dabara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň we...

2022-09-26
50

Beýlekiler

Türkmenistanyň täze raýatlaryna pasportlar gowşuryldy

24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Döwlet migrasiýa gullugynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy diýip, TDH habar berýär. Ministrler Kabinetiniň 23-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Permanyna...

2022-09-24
50

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklyk etmeginde Döwlet Maslahaty geçirildi

23-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan Döwlet Maslahaty geçirildi diýip, TDH habar berýär. Umumymilli forumyň gün tertibine şu döwürde gazanylan üstünlikleriň netijelerini jemlemek, ýurdumyzy mundan...

2022-09-23
37

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

22-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Dostlukly ýurduň Lideri döwlet Baştutanymyzy doglan güni bilen mähirli gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, iň ýokary döwlet...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: