Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
2023-05-31
89

Beýlekiler

Elektroenergetika ulgamynda türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda ylalaşyklar gazanyldy

Tähranda iş saparynda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda 30-njy maýda geçirilen duşuşygyň dowamynda söwda-ykdysady we energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň möhüm meseleleri ara alnyp...

2023-05-30
107

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

29-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hem-de sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy diýip, TDH habar berýär. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

2023-05-29
113

Beýlekiler

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

28-nji maýda paýtagtymyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli sergi hem-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň «Türkmen halysy — türkmeniň kalby» atly ХХIII mejlisi geçirildi diýip, TDH habar berýär. Foruma gatnaşmak...

2023-05-27
76

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli gutlady

28 maýda, ýekşenbe güni Türkmenistanda asylly däbe görä, Türkmen halysynyň baýramy giňden belleniler. Bu waka mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çeper elli halyçylarymyza we ýurdumyzyň ähli halkyna Gutlag hatyny iberdi. «Türkmen halkynyň bahasyny hiç zat...

2023-05-26
106

Beýlekiler

Aşgabatda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

25-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzda 2023-nji ýylyň aprel-maý aýlarynda geçirilen abraýly halkara sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy diýip, TDH habar berýär. Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: