Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi
2022-05-21
19

Tender

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň merhum Prezidentini hatyralamak çäresine gatnaşdy

20-nji maýda Türkmenistanyň metjitlerinde Birleşen Arpa Emirlikleriniň ýakynda aradan çykan Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýany hatyralamak çäresi geçirildi. Birleşen Arap Emirlikleriniň aradan çykan Prezidentini hatyralamak çäresine Türkmenistanyň Mil¬li Ge¬ňe¬şiň...

2022-05-18
28

Tender

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtdaky saglyk merkezleriniň birine baryp gördi

18-nji maýda Gahryman Arkadagymyz Aşgabadyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine geldi. Mälim bolşy ýaly, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi 2015-nji ýylda açyldy ― diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar.

2022-05-17
25

Tender

Gahryman Arkadagymyzyň: «Ömrümiň manysy» atly kitaby rus dilinde çapdan çykdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy ― diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar. Dabara Türkmenistanyň...

2022-04-29
51

Tender

Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurluşygy bilen bagly maslahat geçirdi

28-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz saparyň barşynda bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de Ministrler Kabinetiniň giňişleýin...

2022-04-27
55

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň goranmak ministrini kabul etdi

26-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, goranmak ministri Weý Fenhäni kabul etdi. Bu barada TDH habar berýär. Myhman wagt tapyp kabul...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: