Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2023-11-09
374

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti YHG-niň nobatdaky mejlisine gatnaşýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin Daşkent şäherine iş sapary bilen ugrady diýip, TDH habar berýär. Türkmenistanyň Prezidenti iş saparynyň dowamynda özbek kärde Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşar, şeýle hem Ykdysady...

2023-11-08
301

Tender

«Turkmentel-2023-e» dünýäniň aragatnaşyk kompaniýalary gatnaşarlar

9-10-njy noýabrda Aşgabatda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2023» atly XVI halkara sergi we ylmy maslahat geçiriler, oňa ýigrimä golaý ugurdaş daşary ýurt kompaniýalarynyň we guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna garaşylýar. Gatnaşyjylaryň...

2023-07-12
433

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi halkara bäsleşigini yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik beketlerini we energiýa ulgamyny ätiýaçlyk şaýlary hem-de materiallar bilen üpjün etmek boýunça aşakdaky görkezilen lotlar esasynda halkara bäsleşigini yglan edýär. Paýly lot №1 – Elektrik beketlerini ätiýaçlyk şaýlary hem-de materiallar bilen...

2023-05-16
495

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik bekedi gurmak boýunça halkara tenderiň möhletini uzaldýar

...

2023-02-28
789

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi çetde ýerleşýän ilatly ýerlerde Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşigi yglan edýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin isleg bildirýän taraplar şulary ýerine...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: