Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
2023-05-16
138

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi elektrik bekedi gurmak boýunça halkara tenderiň möhletini uzaldýar

...

2023-02-28
457

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi çetde ýerleşýän ilatly ýerlerde Gün elektrik stansiýasyny gurmak üçin enjamlar we materiallar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşigi yglan edýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin isleg bildirýän taraplar şulary ýerine...

2023-02-09
413

Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Türkmenbaşy ýylylyk elektrik merkeziniň suwy taýýarlaýyş ulgamynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin: - Türkmenistanyň energetika ministriniň adyna gatnaşyjynyň doly...

2023-01-10
234

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

9-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri...

2022-09-06
451

Tender

KHBS-i ösdürmegiň meseleleri boýunça halkara maslahat geçirildi

5-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky «Arçabil» myhmanhanasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli «Garaşsyz Türkmenistan halkara habarlar giňişliginde» atly halkara maslahat geçirildi diýip, TDH habar berýär. Ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen Daşary işler...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: