Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-02-08
314

Tender

Türkmenistanyň Prezidentine Halk Maslahatynyň nobatdan daşary ýygnagyna sebitleriň taýýarlygy barada hasabat berildi

Şu gün geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewden we welaýat häkimlerinden ýerlerde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine görülýän taýýarlyk işleri...

2022-02-07
489

Tender

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Şu gün — 7-nji fewralda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl bolýar. Şanly sene mynasybetli Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny berdi. Onda şeýle...

2021-11-28
285

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti YHG agza ýurtlaryny Owganystana ynsanperwerlik kömegini bermäge çagyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýekşenbe güni Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýurtlaryny owgan halkyna ynsanperwerlik kömegini bermäge çagyrdy. Milli Liderimiz bu çagyryş bilen Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde YHG-nyň 15-nji sammitinde çykyş etdi. Döwlet Baştutanymyz Owganystanyň ykdysady işlere işjeň...

2021-11-11
447

Tender

Türkmenistanyň energetika ministrligi täze tender yglan edýär

Türkmenistanyň energetika ministrligi Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda täze Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak boýunça konsalting hyzmatlaryny ýerine ýetirmekde halkara tenderini geçirýändigini yglan edýär. Tendere gatnaşmak isleýän kompaniýalar 2021-nji ýylyň 14-nji dekabryna çenli (ýerli wagt...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: