Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-06-04
248

Tender

Energetika toplumynda ýylyň başyndan bäri netijeli işler alnyp baryldy

4-nji iýunda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň ýylyň bäş aýynyň jemlerine bagyşlanan bilelikdäki giňişleýin mejlisi geçirildi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow mejlisde energetika toplumynyň şu ýylyň bäş aýynda alyp...

2022-06-03
234

Tender

Döwlet Baştutanymyz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen ýörişe ýolbaşçylyk etdi

3-nji iýunda, asylly däbe görä, ýurdumyzda Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Birleşen Milletler Guramasynyň senenamasynda mynasyp orun eýeleýän bu halkara baýrama gabatlanyp, köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Oňa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Bu barada...

2022-06-02
225

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanyna saparyny tamamlap, Aşgabada dolandy

2-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna iki günlük saparyny tamamlady we Aşgabada dolandy diýip, TDH habar berýär. Ilkinji daşary ýurt saparynyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz yslamyň esasy mukaddeslikleri bolan...

2022-05-29
231

Tender

Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramy ýokary derejede bellenildi

29-njy maýda ýurdumyzda Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli birnäçe çäreler guraldy. Bu barada TDh habar berdi. Baýramçylyk mynasybetli guralan esasy çäreler paýtagtymyzda boldy. Bu ýer-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä...

2022-05-21
198

Tender

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň merhum Prezidentini hatyralamak çäresine gatnaşdy

20-nji maýda Türkmenistanyň metjitlerinde Birleşen Arpa Emirlikleriniň ýakynda aradan çykan Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýany hatyralamak çäresi geçirildi. Birleşen Arap Emirlikleriniň aradan çykan Prezidentini hatyralamak çäresine Türkmenistanyň Mil¬li Ge¬ňe¬şiň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: