Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-05-18
188

Tender

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtdaky saglyk merkezleriniň birine baryp gördi

18-nji maýda Gahryman Arkadagymyz Aşgabadyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine geldi. Mälim bolşy ýaly, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi 2015-nji ýylda açyldy ― diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar.

2022-05-17
201

Tender

Gahryman Arkadagymyzyň: «Ömrümiň manysy» atly kitaby rus dilinde çapdan çykdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy ― diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar. Dabara Türkmenistanyň...

2022-04-29
216

Tender

Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurluşygy bilen bagly maslahat geçirdi

28-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz saparyň barşynda bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de Ministrler Kabinetiniň giňişleýin...

2022-04-27
206

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň goranmak ministrini kabul etdi

26-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, goranmak ministri Weý Fenhäni kabul etdi. Bu barada TDH habar berýär. Myhman wagt tapyp kabul...

2022-04-06
314

Tender

Türkmenistanyň Prezidenti energetika senagatynyň kuwwatlylygyny artdyrmak boýunça tabşyryklary berdi

5-nji aprelde ýolbaşçylary wezipä bellemek bilen bagly geçiren maslahatynda Hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedow Hajymuhammet Rejepmyradowy energetika ministri wezipesine bellemek barada karara gelendigini mälim etdi we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: