Türkmenistanda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli pydagyň işgärlerine Gutlagyny iberdi.  5-nji iýunda bolsa Oba hojalyk toplumynyň edara binasynyň mejlisler zalynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp «Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň döwlet ekologiýa syýasaty — durnukly ösüşiň we «ýaşyl» ykdysadyýetiň binýady» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Foruma Milli Geňeşiň wekilleri, tebigaty goraýyş düzümleriniň, pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri, ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiliginiň, ýokary okuw mekdepleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, şeýle hem abraýly halkara we sebit guramalarynyň — BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň, BMG-niň Daşky gurşaw baradaky maksatnamasynyň, BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň, Merkezi Aziýanyň ekologiýa boýunça sebit merkeziniň, Ýewropa Bileleşiginiň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, German halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň wekilleri gatnaşdylar.

Çykyşlarda ýurdumyzda ekologik abadançylygy üpjün etmek, tebigy serişdelerden rejeli peýdalanmak, ösümlik we haýwanat dünýäsiniň bioköpdürlüligini goramak, ata Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça alnyp barylýan köpugurly işler hemmetaraplaýyn şöhlelendirildi. Şeýle hem ählihalk bag ekmek çäreleriniň ähmiýeti barada bellenilip geçildi. Bu asylly işler halkymyzyň durmuşyna berk ornap, ilat tarapyndan uly goldawa eýe boldy.

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda geçirildi.

Täzelikler

2022-11-29 / Tender

test

2022-11-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy

2022-11-03 / Beýlekiler

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi çapdan çykdy

2022-11-02 / Beýlekiler

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi

2022-11-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamynyň işgärlerini gutlady

2022-10-31 / Syýasy

Döwlet Baştutnymyz Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

2022-10-29 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

2022-10-28 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

2022-10-27 / Syýasy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady

2022-10-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: