«Türkmenenergogurluşyk» konserni

    Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň “Türkmenenergogurluşyk” konserni Türkmenistanyň energoulgamynyň desgalaryny gurmak hem-de durkuny täzelemek maksady bilen  1995-nji ýylda döredildi. Konserniň düzümine Aşgabat şäherinde we welaýatlarymyzda ýerleşýän 16 sany düzüm bölegi girip, olaryň 4-si kabel we howa elektrik geçirijilerini gurýan kärhanalar, 4-si dürli kiçi beketleri gurýan kärhanalar, “Sütün” ýöriteleşdirilen gurluşyk dolandyrmasy, “Türkmenenergogurnama” we “Türkmenelektrogurnama” kärhanalary, şeýle hem Önümçilik-tehniki üpjünçilik dolandyrmasy, “Аsma ýoly” döwlet kärhanasy bolup durýarlar. Şonuň ýaly-da konserniň düzüminde energetika desgalary gurlanda zerur bolan demir-beton önümlerini, metal gurnamalary öndürýän “Büzmeindemirbetonönümleri” kärhanasy bar.

    Konserniň hünärmenleri onlarça, ýüzlerçe energetika we raýat desgalaryny gurdular. Seýdi şäherindäki güýjenmesi 500 kW bolan „Serdar“ kiçi bekedi, Seýdi ýylylyk elektrik merkeziniň ikinji blogy, Eýran we Owganystan aralygyndaky energetika „geçelgesi“, pudagyň işgärleri üçin ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary, paýtagtyň „gündogar“ derwezesi diýlip atlandyrylýan, “Türkmenenergogurluşyk” konserni Milli olimpiýa sport köşgüniň, Köpetdagyň  etegindäki  asma ýolunyň, birnäçe has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan ýaşaýyş jaýlarynyň, Mary şäherindäki Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň binalar toplumynyň we “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky „Kuwwat“ bejeriş-sagaldyş merkeziniň  gurluşygynyň  buýrujysy  bolup  çykyş  etdi.   2009-njy ýylda ulanyşa girizilen „Kuwwat“ bejeriş-sagaldyş merkezinde pudagyň işgärleriniň gowy dynç almaklary we saglyklaryny  berkitmekleri  üçin  ähli  zerur  şertler  döredilen. 

    2011-nji  ýylda  Gökderedäki 500 orunlyk çagalar dynç alyş merkeziniň açylyşy boldy. Bu çagalar dynç alyş merkezi Türkmenistanyň gurluşyk,   energetika we  jemagat hojalygy  toplumynyň  işgärleriniň  çagalary üçin guruldy. Türkmenistanyň Energetika ministrligi  bu  desganyň  buýrujysy  bolup  çykyş  etdi. 

    „Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň  ilatynyň  durmuş-ýaşaýyş  şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasynyň“ kabul edilmegi bilen elektrik  geçirijilerini, kiçi beketleri  gurmak, durkuny täzelemek  we çalyşmak boýunça konserniň  işgärleri  tarapyndan  uly  işler  alnyp  barylýar. 

    Şular bilen birlikde konsern Türkmenistanyň Prezidentiniň paýtagtyň töwereginde ýaşyl zolagy döretmek baradaky kararynyň talaplaryny durmuşa geçirmek işlerine hem özüniň işjeň goşandyny goşýar. Şu maksat bilen konserniň „Energohyzmat“ kärhanasy Köpetdagyň eteklerinde we Aşgabat şäheriniň daş-töwereginde  ýaş nahallary ekmek hem-de olara ideg etmek işlerini amala aşyrýar. 

    Şonuň ýaly-da, konsern bilelikdäki taslamalara hem gatnaşýar. Konsern Lebap  welaýatynyň PS-500 kW «Kerki» bekediniň we 110 kW  howa  ulgamynyň  Döwlet serhedine  çenli  gurluşygyna kömekçi potratçy hökmünde gatnaşdy, ondan  başga-da   Aşgabat  şäheriniň  etraplary   boýunça   2015- 2016-njy  ýyllarda  ýerine  ýetirilmeli    işleriň  meýilnamasynda   göz  öňünde  tutulan  ýollary we   köçeleri (20  sany)   gurmak  hem-de   durkuny  täzelemek   boýunça   gurluşyk  işlerini  alyp  bardy. 

    Özüniň döredileni bäri geçen döwürde konserniň hünärmenleri kabel we howa elektrik geçirijilerini, kiçi beketleri gurmagyň, döwrebap energetiki enjamlary sazlamagyň uly tejribesini topladylar. Bu elektrik geçirijileri ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artýandygynyň hem-de halkymyzyň durmuş-hal ýagdaýynyň gowulanýandygynyň şaýatnamasy hökmünde ýurdumyzyň çäkleri bilen ýüzlerçe, müňlerçe kilometrlere uzalyp gidýärler.