Täzelikler

Soňky täzelikler

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi
2024-02-12
911

Syýasy

2023-nji ýylda Türkmenistanyň energetika ulgamy: önümçiligiň ösüşi we täze wezipeler

9-njy fewralda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň energetika toplumynda 2023-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemi jemlendi diýip, TDH habar berýär. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedowyň hasabatynda bellenilişi ýaly, Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň,...

2024-02-07
1056

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti möhüm desgalaryň gurluşygyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow möhüm infrastruktura desgalarynyň gurluşygynyň bellenen möhletlerde tamamlanmagyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklamak bilen baglanyşykly Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri maýa goýum meýilnamalaryny üstünlikli...

2024-02-05
936

Syýasy

Türkmenistan 2 müň tonna suwuklandyrylan gazy ynsanperwerlik kömegi hökmünde Gyrgyzystana iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň energetika ulgamynda ýüze çykan ýagdaýlary nazara alyp, ýurda ynsanperwerlik kömegini bermek baradaky Buýruga gol çekdi diýip, TDH habar berýär. Resminama laýyklykda, 2024-nji ýylyň fewral aýynda 2 müň tonna...

2024-02-02
847

Syýasy

Türkmenistanda 2024-nji ýylda 49 sany iri desgany ulanmaga bermek meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisiniň dowamynda bellenilişi ýaly, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» şygary astynda geçýän 2024-nji ýylda ýurt boýunça  iri önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň 49-syny açyp ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

2024-01-31
1091

Syýasy

Gyş möwsüminde elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmegiň meseleleri üns merkezinde saklanýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gyş möwsüminde elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmegiň meseleleri boýunça sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatyna wise-premýer T.Atahallyýew hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar diýip, TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: