Täzelikler

Soňky täzelikler

Halkara forumyň dowamynda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge bagyşlanan ekologiýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
2022-05-30
63

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk işleri boýunça hasabatlary diňledi

30-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň...

2022-05-29
73

Tender

Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramy ýokary derejede bellenildi

29-njy maýda ýurdumyzda Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli birnäçe çäreler guraldy. Bu barada TDh habar berdi. Baýramçylyk mynasybetli guralan esasy çäreler paýtagtymyzda boldy. Bu ýer-de Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä...

2022-05-27
77

Beýlekiler

Ogulgerek Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly at dakyldy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ejesi Ogulgerek Berdimuhamedowa her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýan Türkmen halysynyň baýramynyň öňüsyrasynda «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ada eýe boldy diýip, «Watan» habarlar gepleşigi habar berýär....

2022-05-26
76

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Tatarstan Respublikasynyň Baştutanyndan gutlag haty gelip gowuşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Russiýanyň ýokary sylagy — «Dostluk» ordeni bilen sylaglanmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi diýip, «TDH» Döwlet habarlar gullugy habar berýär.

2022-05-25
61

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň orta mekdepleriniň uçurymlaryny we bilim işgärlerini «Soňky jaň» dabarasy bilen gutlady. Bu barada TDH habar berýär. «Soňky jaň» dabarasy bagtyýar ýaşlarymyzda ata Watanymyza beýik buýsanjy artdyrýan...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: