Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2023-11-16
129

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň forumyna gatnaşyjylara Gutlag iberdi

"Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Mary şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ýaşlarynyň «Beýik Ýüpek ýolunyň täze eýýamy» atly forumynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Türkmenistanyň, Gazagystan, Gyrgyz, Täjigistan, Özbegistan Respublikalarynyň we Hytaý...

2023-11-15
308

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti dikuçarda Aşgabatda we Arkadag şäherinde alnyp barylýan gurluşyk işleri bilen tanyşdy

14-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzda we onuň töwereklerinde ýaýbaňlandyrylan işleriň barşy bilen tanyşdy diýip, TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýanynda senagat-gurluşyk toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Baýmyrat Annamämmedow boldy. Paýtagtymyzda dürli maksatly binalaryň...

2023-11-14
249

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly hasabatlary diňledi

13-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH habar berýär. Iş maslahatynda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda...

2023-11-13
235

Beýlekiler

Türkmenistanda Hasyl toýy giňden bellenildi

12-nji noýabrda ýurdumyzda türkmen ekerançylarynyň zehinini we zähmetsöýerligini, mähriban topragymyzyň egsilmez sahawatyny alamatlandyrýan Hasyl toýy giňden bellenildi. Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy baýramçylyk çäreleriniň esasy ýaýbaňlandyrylan ýeri boldy. Bu ýerde ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň ösmegine...

2023-11-11
235

Beýlekiler

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistanyň Energetika ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi

10-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň on aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklary tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: