Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady
2022-09-06
69

Tender

KHBS-i ösdürmegiň meseleleri boýunça halkara maslahat geçirildi

5-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky «Arçabil» myhmanhanasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli «Garaşsyz Türkmenistan halkara habarlar giňişliginde» atly halkara maslahat geçirildi diýip, TDH habar berýär. Ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen Daşary işler...

2022-09-05
67

Beýlekiler

Energetika işgärleriniň bäsleşigi pudagyň öňdebaryjy işgärlerini ýüze çykarmaga gönükdirilendir

5-nji sentýabrda Türkmenabatdaky «Lebap» döwlet elektrik stansiýasynda Türkmenistanyň energetika pudagynyň işgärleriniň arasynda bäsleşige badalga berildi. Bäsleşik Türkmenistanyň Energetika ministrligi we pudagyň Kärdeşler arkalaşygy tarapyndan «Lebapenergo» önümçilik birleşiginiň binýadynda geçirilýär.

2022-09-04
80

Beýlekiler

Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň mugallymlary we talyplary bilen duşuşdy

3-nji sentýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyna bardy diýip, TDH habar berýär.  Bu ýerde Gahryman Arkadagymyz institutyň...

2022-09-03
60

Beýlekiler

Türkmenistan Pakistan Yslam Respublikasyna ynsanperwerlik kömegini iberer

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi, Dokma senagaty ministrligi, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi degişli derman we saglygy goraýyş...

2022-09-02
65

Beýlekiler

Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni giňden bellenildi

1-nji sentýabrda Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly ýagdaýda bellenildi. Şu mynasybetli ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde täze — 2022-2023-nji okuw ýylynyň başlanýandygyny buşlaýan ilkinji jaň ýaňlandy.  Asylly däbe görä, güýz paslynyň ilkinji güni Aşgabadyň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: