Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy
2023-11-27
336

Beýlekiler

«Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanun çap edildi

Resmi metbugatda «Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanun çap edildi. Kanuna laýyklykda, ýurduň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti girdejiler we çykdajylar boýunça 102 313,5 mln. manat möçberinde, şol sanda býujetiň birinji derejesi girdejiler...

2023-11-27
360

Beýlekiler

Türkmenistanda halkara forum geçirildi

26-njy noýabrda türkmen paýtagtynda Ýer ýüzünde ilkinji gezek bellenilýän Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli «Durnukly ulag: durnukly ösüşe goşant» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi diýip, TDH habar berýär. «Türkmendemirýollary» agentliginiň binasynda utgaşykly görnüşde geçirilen foruma...

2023-11-25
369

Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde «Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Kanunyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygy barada hasabat berildi

24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ileri tutulýan wezipeler, başga-da birnäçe meseleler girizildi. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

2023-11-24
367

Beýlekiler

Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezinde okuw sapagy geçirildi

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň inžener-mehanika fakultetiniň mugallymlary we talyplary Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň binýadynda okuw sapagyny geçdiler diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşiri habar berýär. Şeýle hem...

2023-11-23
350

Beýlekiler

Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionaty badalga alýar

Şu gün Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty geçiriler. Ol türkmen sportunyň taryhyna nobatdaky ajaýyp sahypa bolup ýazylar diýip, TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Dünýä çempionaty –...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: