Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy
2023-09-15
147

Beýlekiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň tebigy gazyny we elektrik energiýasyny Merkezi Aziýa ýurtlaryna ibermäge taýýardygyny aýtdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Duşenbe şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygynda çykyş edip, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Energetika dialogyny döretmek teklibini öňe sürdi hem-de Türkmenistanyň özüniň tebigy gazyny we elektrik energiýasyny Merkezi Aziýa...

2023-09-14
143

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistanda ýokary derejedäki çärelere gatnaşar

2023-nji ýylyň 14-15-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji Konsultatiw duşuşygyna we Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Täjigistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrar diýip,...

2023-09-13
119

Beýlekiler

Türkmenistanyň üstünlikleriniň sergisine taýýarlyk görülýär

20-21-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli ýurduň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergi geçiriler diýip, Söwda-senagat edarasy habar berýär. Söwda-senagat edarasynda (SSE) pawilýonlary serginiň çyzgysyna laýyklykda ýerleşdirmek, şeýle hem serginiň meýilnamasynyň taslamasyny taýýarlamak boýunça...

2023-09-12
108

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

11-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.  Mejlisde ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işleriň...

2023-09-11
132

Beýlekiler

Sankt-Peterburgyň wekiliýeti resmi sapar bilen Aşgabada geldi

Russiýanyň demirgazyk paýtagtynyň gubernatory Aleksandr Beglow Sankt-Peterburgyň Hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, resmi sapar bilen Aşgabada geldi diýip, «Turkmenportal» «spbdnevnik.ru» saýtyna salgylanyp habar berýär. Saparyň maksatnamasy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşyk geçiriler. Şeýle hem...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: