Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
2023-02-06
6

Beýlekiler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

4-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerlerde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň barşy...

2023-02-04
57

Beýlekiler

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň 2023-nji ýylyň ýanwar aýy boýunça işiniň jemleri jemlendi

Şu ýylyň ýanwar aýynyň deslapky jemleri boýunça Energetika ministrligi önüm öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasyny 113,7 göterim berjaý etdi. Bu barada wise-premýer Ç.Pürçekow 3-nji fewralda geçirilen ýurduň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň...

2023-02-03
84

Beýlekiler

Türkmenistanyň wekilleri adam ölçegi boýunça ýöriteleşdirilen okuwlara gatnaşdylar

Warşawada adam ölçegi boýunça üç günlük Ýöriteleşdirilen okuw geçirildi diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşiri habar berýär. Bu çärä Türkmenistanyň Adalatçysy, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Ýokary kazyýetiniň we Baş prokuraturasynyň wekilleri...

2023-02-02
112

Beýlekiler

Türkmenistanyň elektroenergetika pudagynyň 2022-nji ýyldaky ösüşleri barada syn köpçülige ýetirildi

«Öňde goýlan wezipeleri, şol sanda halk hojalyk toplumyny güýçli depginde senagatlaşdyrmak boýunça wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekde energetika senagatyna möhüm orun berilýär» – diýlip, TDH-nyň saýtynda ýerleşdirilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl...

2023-02-01
142

Beýlekiler

«Arkadagly ýaşlar» žurnalynyň birinji sany çykdy

Türkmenistanyň elektron neşirleri Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy tarapyndan esaslandyrylan «Arkadagly ýaşlar» atly täze aýlyk ýaşlar žurnaly bilen üsti ýetirildi diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri habar berýär. Žurnal ýurtda durmuşa geçirilýän...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: