Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2024-06-07
1036

Beýlekiler

Arassa energiýa geçmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidir

Şu gün «Arçabil» myhmanhanasynda «Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetleri» atly halkara ylmy-amaly maslahat öz işine başlady. Ol «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan guraldy. Bu çäre diňe bir adaty...

2024-04-24
3067

Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Türkmenistanyň wekiliýeti 2024-nji ýylyň 22 – 26-njy apreli aralygynda Tailandyň Bangkok şäherinde geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa-Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (ESKATO) Bangkok şäherinde 80-nji sessiýasyna gatnaşýar.Bu sessiýa «Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde...

2024-03-18
1045

Beýlekiler

Giň gerimli sergi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýär

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygyna bagyşlanan üç günlük sergi geçirilýär. Bu sergi ýurdumyzyň innowasion ösüşine gönükdirilen maksatnamalary durmuşa geçirmekde türkmen işewürleriniň üstünliklerini we mümkinçiliklerini aýdyňlygy bilen açyp görkezýär diýip, TDH habar...

2023-12-06
514

Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

5-nji dekabrda paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar diýip, TDH habar berýär. «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik...

2023-12-01
378

Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

30-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär.  Hökümetiň mejlisiniň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipelerine, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem beýleki meselelere garaldy.

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: