Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-07-09
162

Syýasy

Türkmenistanda ýarym ýylyň netijeleri jemlendi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi, şonuň ýaly-da, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul...

2022-06-29
215

Syýasy

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda paýtagtymyzdaky Arkadag myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklygynda altynjy Hazar sammiti geçirildi diýip, TDH habar berýär Sammite Hazar bäşliginiň döwlet Baştutanlary - Türkmenistanyň Prezidemti Serdar Berdimuhamedow, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti...

2022-06-28
193

Syýasy

Hazarýaka döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

28-nji iýunda ýurdumyzyň DIM-nde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde Aşgabatda geçiriljek VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy...

2022-06-17
216

Syýasy

«Türkmenistanda öndürilen» milli nyşanyny işläp taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edildi

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 22-nji aprelinde geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanda öndürilen» milli nyşanyny işläp taýýarlamak baradaky teklibi makullady. Bu barada TDH ýazýar. Milli haryt nyşany baradaky Tertipnamanyň işlenip...

2022-06-16
196

Syýasy

Türkmen-eýran döwletara gatnaşyklary täze derejä çykarylýar

15-nji iýunda Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagtynda bu ýurda resmi sapar bilen gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň goňşy döwletiň ýolbaşçy düzümleri bilen ýokary derejedäki gepleşikleri geçirildi. Olaryň gün tertibine tagallalary birleşdirmegiň täze mümkinçiliklerini açýan...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: