Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy
2023-01-05
195

Syýasy

Türkmenistanyň Hökümetiniň 2023-nji ýyldaky ilkinji mejlisi geçirildi

4-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen täze, 2023-nji ýylda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň ilkinji mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär. Mejlisiň dowamynda...

2022-12-27
163

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl sammitine gatnaşdy

26-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyryp, däp boýunça her ýyl Sankt-Peterburg şäherinde ýylyň ahyrynda geçirilýän GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl sammitine gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.

2022-12-23
245

Syýasy

Türkmenistan we Ýaponiýa Tokioda resminalaryň toplumyna gol çekdiler

Türkmenistanyň öňdebaryjy döwlet konsernleri bilen himiýa-gaz senagaty, ulag, suw hojalygy ýaly ugurlar boýunça ýapon kompaniýalarynyň arasynda gol çekilen resminalaryň toplumy Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň şertnama-hukuk binýadynyň üstüni ýetirdi. Olara Tokioda geçirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça...

2022-11-04
442

Syýasy

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy

3-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna dowam edýän resmi saparynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy. Söhbetdeşligiň barşynda häzirki wagtda giň ugurlar boýunça...

2022-10-31
354

Syýasy

Döwlet Baştutnymyz Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola ýurduň Seul şäherindäki pajygaly basa-baslyk netijesinde, köp sanly adam pidalaryna hem-de şikes ýetmelerine getiren hadysa zerarly çuňňur gynanç bildirdi diýip, TDH habar berýär.

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: