Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy
2023-01-23
373

Syýasy

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň energetikleriniň baş wezipelerini kesgitledi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde eden çykyşynda ýurduň energetikleriniň öňlerinde duran wezipeleri kesgitledi: «Täze energetika kuwwatlyklaryny döretmek, energiýany...

2023-01-20
4778

Syýasy

Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde elektroenergetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

19-njy ýanwarda Aşgabatda geçirilen Türkmen-rus işewürlik maslahatynyň çäklerinde elektroenergetika ulgamynda mundan beýläk hem hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, häzirki wagtda elektroenergetika ulgamynda Marynyň döwlet elektrik stansiýasyny hem-de Türkmenbaşy şäheriniň...

2023-01-18
303

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

17-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi diýip, TDH habar berýär. Söhbetdeşler Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň 19-20-nji ýanwarda ýurdumyza meýilleşdirilýän saparyna aýratyn ünsi...

2023-01-14
222

Syýasy

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisi geçirildi

13-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär. Mejlisiň dowamynda wise-premýerleriň hasabatlary diňlenildi, birnäçe meselelere garaldy we milli ykdysadyýetiň pudaklaryny geljekde...

2023-01-09
171

Syýasy

2023-nji ýylyň ilkinji hepdesiniň jemleri jemlendi

Ýetip gelen täze, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary bilen atlandyrylan 2023-nji ýylyň ilkinji hepdesi halkara we ýurt möçberinde syýasy ähmiýetli wakalara beslendi diýip, TDH habar berýär. Bu wakalarda hormatly Prezidentimiz...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: