Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy
2024-03-23
968

Syýasy

Türkmenistanda Nowruz baýramy giň gerimde bellenilip geçildi

Türkmen halky Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz gününi ýokary ruhubelentlik bilen garşylady. Esasy dabaralar Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Nowruz ýaýlasynda» ýaýbaňlandyryldy diýip, TDH habar berýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabaralara gatnaşyjylara iberen...

2024-03-16
1053

Syýasy

Türkmenistanda elektrik energiýasyny toplaýjy we saklaýjy enjamlary öndürmäge ýöriteleşdirilen bilelikdäki kärhana dörediler

Wise-premýer B.Annamämmedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda ýurdumyzda işewürligi hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini goldamagyň çäklerinde elektrik energiýasyny toplaýjy we saklaýjy enjamlary öndürmäge ýöriteleşdirilen «Üznüksiz çeşme» hojalyk jemgyýetini döretmegiň meýilleşdirilýändigi barada...

2024-03-14
1081

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýylda 1 million tonna sement öndürmäge ukyply Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylmagy mynasybetli guralan dabara gatnaşdy. Täze önümçilik desgasynyň ulanmaga berilmegi ýurdumyzda milli ykdysadyýeti güýçli depginde senagatlaşdyrmagyň we importyň ornuny...

2024-03-11
806

Syýasy

Türkmenistanyň bilen BMG-niň hyzmatdaşlygy boýunça strategik maslahat beriş geňeşi döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — Birleşen Milletler Guramasy» strategik maslahat beriş geňeşini döretmek hakynda Karara gol çekdi diýip, TDH habar berýär. Geňeşiň işi Türkmenistanyň il-ýurt bähbitli milli maksatnamalaryny we halkara başlangyçlaryny amala aşyrmak...

2024-03-09
635

Syýasy

Aşgabatda «Ene mähri» diýen hormatly adyň eýelerine öýleriň açarlary gowşuryldy

Aşgabatda Halkara zenanlar güni mynasybetli guralan dabaralaryň çäklerinde «Ene mähri» diýen hormatly ada eýe bolan köp çagaly enelere ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlaryny gowşurmak dabarasy geçirildi. Çäre Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy esasynda...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: