Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy
2023-02-22
309

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Bahreýn Patyşalygyna ugrady

21-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Bahreýn Patyşalygyna ugrady diýip, TDH habar berýär. Saparyň maksatnamasy boýunça 22-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidentiniň Bahreýniň Patyşasy Şeýh Hamad bin Isa Al Halifa...

2023-02-11
347

Syýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň 2022-nji ýylda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi

Geçen ýylyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 131 göterim berjaý edildi. Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 109,3, ony eksport etmegiň ösüş depgini bolsa 124,6 göterime deň...

2023-01-28
417

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýyna gatnaşyjylara we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryna gutlag iberdi

«Sizi döwletimiziň işjeň hem-de öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Watana bolan beýik söýgä ygrarly, ynsanperwerligi, hoşniýetliligi, dostlugy özüne ýörelge edinen ýaşlarymyzyň...

2023-01-25
744

Syýasy

Türkmen elektrik energiýasyny Owganystana ibermek boýunça ylalaşygyň möhleti uzaldyldy

Aşgabatda «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy bilen Owganystanyň «Da Afghanistan Breshna Sherkat» (DABS) milli elektroenergetika kompaniýasynyň arasynda 2023-nji ýylda türkmen elektrik energiýasyny ibermek baradaky şertnamanyň möhletini uzaltmak boýunça ylalaşyga gol çekildi. Türkmen...

2023-01-24
5680

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly iş maslahatyny geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 23-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, TDH-niň resmi saýty habar berýär.

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: