Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-07-22
189

Syýasy

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygy geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen ugrady diýip, TDH habar berýär. Saparyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz bilen Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr...

2022-07-21
188

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti energetika enjamlary üçin hyzmat ediş merkezini açdy

20-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. Bellenilişi ýaly, türkmen energetika ulgamynyň işgärleriniň durmuşynda ýatdan çykmajak bu waka...

2022-07-20
182

Syýasy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň uniwersitetiniň düýbi tutuldy

19-njy iýulda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär. Dabara Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň...

2022-07-19
165

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti içerki sarp edijiler üçin 2022-nji ýylda nebit önümleriniň möçberlerini tassyklady

«Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 30-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda çykaran 2572-nji Karary bilen tassyklanan Türkmenistanyň içerki sarp edijileri üçin 2022-nji ýylda...

2022-07-18
188

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly halkara maslahatyna gatnaşyjylary forumyň açylmagy bilen gutlady

Sizi «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly halkara maslahatyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu möhüm çäräniň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň halkara üstaşyr ulag geçelgelerini ýaýbaňlandyrmakda, özara arabaglanyşygy we ösüşi gazanmakda uly ähmiýete...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: