Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy
2022-07-20
348

Syýasy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň uniwersitetiniň düýbi tutuldy

19-njy iýulda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär. Dabara Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň...

2022-07-19
303

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti içerki sarp edijiler üçin 2022-nji ýylda nebit önümleriniň möçberlerini tassyklady

«Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 30-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda çykaran 2572-nji Karary bilen tassyklanan Türkmenistanyň içerki sarp edijileri üçin 2022-nji ýylda...

2022-07-18
364

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly halkara maslahatyna gatnaşyjylary forumyň açylmagy bilen gutlady

Sizi «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly halkara maslahatyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu möhüm çäräniň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň halkara üstaşyr ulag geçelgelerini ýaýbaňlandyrmakda, özara arabaglanyşygy we ösüşi gazanmakda uly ähmiýete...

2022-07-16
323

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana saparynyň jemleri jemlendi

15-nji iýulda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna döwlet sapary tamamlandy diýip, TDH habar berýär. Daşkentde ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi. Olaryň netijeleri boýunça gazanylan möhüm ylalaşyklar we gol çekilen...

2022-07-15
294

Syýasy

Türkmenistan bilen Özbegistan hyzmatdaşlyk babatda 19 resminama gol çekişdi

14-nji iýulda Daşkent şäherinde geçirilen türkmen-özbek gepleşikleriniň çäginde ikitaraplaýyn resminamalaryň uly toparyna gol çekildi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gol çeken Bilelikdäki Beýannamasy iki döwletiň arasyndaky köpugurly gatnaşyklaryň täze ugurlaryny...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: