Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-05-12
201

Syýasy

Aşgabat Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň merkezine öwrüldi

12-nji maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi ― diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar....

2022-05-12
212

Syýasy

Gahryman Arkadagymyza halkara sylaglaryň birnäçesi gowşuryldy

Türkmeistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň çäginde ýokary sylaglaryň birnäçesine mynasyp boldy. Bu barada TDH habar berdi. Azerbaýjan Respublikasynyň Ýaşulular Geňeşiniň...

2022-05-12
193

Syýasy

Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň döwlet sylagy gowşuryldy

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň “Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin” ordenine mynasyp boldy. Bu barada TDH ýazýar. Oňa bu orden 12-nji maýda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa...

2022-05-11
242

Syýasy

Döwlet Baştutanymyz Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gatnaşyjylary gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 12-nji maýda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gatnaşyjylara Gutlag iberdi. Döwlet Baştutanymyzyň Gutlagy TDH-nyň resmi saýtynda paýlaşylýar. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanyň parlament...

2022-05-11
183

Syýasy

Türkmen we täjik parlamentleriniň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygy, Duşenbe şäheriniň Başlygy Rustam Emomali bilen 11-nji maýda geçiren duşuşygynyň dowamynda, esasan, parlamentara...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: