Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2022-10-27
353

Syýasy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady

26-njy oktýabrda Söwda-senagat edarasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady. Ol «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy (NaPeCo), Türkmenbaşydaky...

2022-08-03
459

Syýasy

Döwlet Baştutanymyz halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türkmen türgenlerini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan — Moskwa şäherleriniň aralygynda geçirilen awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda, şeýle hem Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde agyr atletika boýunça...

2022-07-25
419

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Draupadi Murmuny Hindistanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hanym Draupadi Murmu Hindistan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Gutlagyň doly ýazgysy TDH-nyň saýtynda ýerleşdirildi.

2022-07-22
427

Syýasy

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygy geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen ugrady diýip, TDH habar berýär. Saparyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz bilen Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr...

2022-07-21
508

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti energetika enjamlary üçin hyzmat ediş merkezini açdy

20-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. Bellenilişi ýaly, türkmen energetika ulgamynyň işgärleriniň durmuşynda ýatdan çykmajak bu waka...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: