Giň gerimli sergi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýär

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygyna bagyşlanan üç günlük sergi geçirilýär. Bu sergi ýurdumyzyň innowasion ösüşine gönükdirilen maksatnamalary durmuşa geçirmekde türkmen işewürleriniň üstünliklerini we mümkinçiliklerini aýdyňlygy bilen açyp görkezýär diýip, TDH habar berýär. 
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň sergä gatnaşyjylara iberen Gutlagynda milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmakda bu forumyň ähmiýetini nygtady. Döwlet Baştutanymyz hususy pudagyň ösýän kuwwatyny we içerki bazaryň gülläp ösýändigini belledi.
Sergä dürli pudaklardan kompaniýalaryň, hususy kärhanalaryň we önüm öndürijileriň 230-dan gowragy gatnaşdy. Birleşmäniň agzalarynyň import edilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri, innowasion tehnologiýalary we ylmy taslamalary görkezildi. Gurluşyk senagatynyň, himiýa önümçiliginiň, obasenagat toplumynyň we hyzmatlar ulgamynyň diwarlyklary uly gyzyklanma döretdi.
Forumyň çäklerinde telekeçiligiň möhüm meseleleri, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak we harytlaryň we hyzmatlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak boýunça maslahat geçirmek meýilleşdirilýär. Bu çäre 19-njy marta çenli dowam eder.

Täzelikler

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

2024-04-09 / Syýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde önüm öndürmek boýunça meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

2024-03-30 / Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garamaga taýýarlanýar

2024-03-26 / Syýasy

«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

2024-03-23 / Syýasy

Türkmenistanda Nowruz baýramy giň gerimde bellenilip geçildi

2024-03-18 / Beýlekiler

Giň gerimli sergi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýär

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: