Giň gerimli sergi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýär

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygyna bagyşlanan üç günlük sergi geçirilýär. Bu sergi ýurdumyzyň innowasion ösüşine gönükdirilen maksatnamalary durmuşa geçirmekde türkmen işewürleriniň üstünliklerini we mümkinçiliklerini aýdyňlygy bilen açyp görkezýär diýip, TDH habar berýär. 
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň sergä gatnaşyjylara iberen Gutlagynda milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmakda bu forumyň ähmiýetini nygtady. Döwlet Baştutanymyz hususy pudagyň ösýän kuwwatyny we içerki bazaryň gülläp ösýändigini belledi.
Sergä dürli pudaklardan kompaniýalaryň, hususy kärhanalaryň we önüm öndürijileriň 230-dan gowragy gatnaşdy. Birleşmäniň agzalarynyň import edilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri, innowasion tehnologiýalary we ylmy taslamalary görkezildi. Gurluşyk senagatynyň, himiýa önümçiliginiň, obasenagat toplumynyň we hyzmatlar ulgamynyň diwarlyklary uly gyzyklanma döretdi.
Forumyň çäklerinde telekeçiligiň möhüm meseleleri, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak we harytlaryň we hyzmatlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak boýunça maslahat geçirmek meýilleşdirilýär. Bu çäre 19-njy marta çenli dowam eder.

Täzelikler

2024-07-12 / Tender

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2024-07-10 / Tender

Türkmenistanyň energetika kuwwaty pugtalanýar

2024-07-05 / Syýasy

BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi

2024-07-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz: Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň durnukly, esasy ugurlaryny ýola goýmak üçin bizde ähli şertleriň bardygyna ynanýaryn

2024-06-07 / Beýlekiler

Arassa energiýa geçmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidir

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: