Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
2022-11-01
282

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamynyň işgärlerini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bank ulgamynyň işgärlerini we ähli türkmenistanlylary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ykdysady ösüşleriniň we üstünlikleriniň nyşany bolan Türkmenistanyň milli pul birliginiň – manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 29 ýyllygy bilen...

2022-10-29
212

Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

28-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi diýip, TDH habar berýär. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän energetika syýasatyny...

2022-10-28
146

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidenti Miloş Zemana Çehiýa Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi diýip, TDH habar berýär.

2022-10-26
147

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäherinde geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahatyň we serginiň öz işine başlamagy mynasybetli olara gatnaşyjylary gutlady. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň nebitgaz senagatynyň üstünliklerini...

2022-10-25
140

Beýlekiler

Türkmenistanda Ýewropa Bileleşiginiň Medeniýet hepdeligi açyldy

24-nji oktýabrda türkmen paýtagtynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy diýip, TDH habar berýär. Ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň goldaw bermeginde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň hem-de Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň we Rumyniýanyň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: