Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2023-10-31
156

Beýlekiler

TNGIZT-de iki sany täze gaz turbina elektrik stansiýasyny açmaga taýýarlyk görülýär

Balkan welaýatyndaky Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda taslama kuwwaty 70 Megawatt/sagat bolan iki sany gaz turbina elektrik stansiýasyny işe girizmäge taýýarlyk görülýär. Bu desgalar  innowasion tehnologiýalar esasynda gurlandyr. Şeýle hem TNGIZT-de häzirki hereket edýän...

2023-10-30
146

Beýlekiler

Elektroenergetika pudagyny mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerine garaldy

28-nji oktýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow ýurdumyzyň elektroenergetika pudagynyň önümçilik kuwwatyny artdyrmak, ugurdaş düzümi mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.  Bellenilişi ýaly,...

2023-10-30
158

Beýlekiler

Türk kompaniýasy Balkan welaýatynda elektrik stansiýasyny gurar

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasy Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda kuwwatlylygy 1574 megawat bolan, utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny we ony energoulgama birikdirmek üçin gerek bolan elektrik geçiriji ulgamlary gurmak hem-de...

2023-10-28
45

Beýlekiler

Türkmenistanda Türkiýä elektrik energiýasyny ibermek üçin elektrik stansiýasy gurlar

Ýakyn wagtda balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda kuwwatlylygy 1574 megawata deň bolan täze elektrik stansiýasynyň düýbüni tutmak dabarasy geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen geçirilen gepleşikleriň dowamynda bu barada belläp...

2023-10-27
324

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen-türk işewürlik forumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynda resmi saparda bolmagynyň çäklerinde Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň merkezi edara binasynda geçirilýän Türkmen-türk işewürlik forumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyz bu çärede çykyş edip,...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: