Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezinde okuw sapagy geçirildi

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň inžener-mehanika fakultetiniň mugallymlary we talyplary Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň binýadynda okuw sapagyny geçdiler diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşiri habar berýär.

Şeýle hem institutyň wekilleri ýurduň ähli sebitlerinde gurlan kuwwatly energiýa desgalarynyň esasy enjamlaryny abatlamak üçin döredilen Merkezdäki beýleki önümçilik prosesleri bilen içgin tanyşdylar.

Bu okuw sapagy ýaş hünärmenleriň ugurdaş bilimlerini artdyrmak we çuňlaşdyrmak, amaly endiklerini ösdürmek, hünär başarnyklaryny emele getirmek we energetika pudagyndaky taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen geçirildi.

Türkmenistan Energetika ministrliginiň «Türkmenenergoabatlaýyş» ýöriteleşdirilen önümçilik birleşiginiň Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezi öz ugry boýunça tutuş Merkezi Aziýada ýeke-täk desgadyr diýlip, çeşmede bellenilýär.

Täzelikler

2024-07-12 / Tender

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2024-07-10 / Tender

Türkmenistanyň energetika kuwwaty pugtalanýar

2024-07-05 / Syýasy

BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi

2024-07-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz: Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň durnukly, esasy ugurlaryny ýola goýmak üçin bizde ähli şertleriň bardygyna ynanýaryn

2024-06-07 / Beýlekiler

Arassa energiýa geçmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidir

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: