Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi
2022-03-31
116

Syýasy

Türkmenistanyň demirgazygynda pagta ekişine başlandy

Tassyklanan tertibe laýyklykda, 30-njy martda Daşoguz welaýatynyň daýhanlary pagta ekmäge girişdiler, howa şertleri sebäpli ekiş möwsümi ýurduň beýleki sebitlerine garanyňda biraz giç başlaýar diýip, ýurduň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Şu...

2022-03-30
76

Syýasy

Hytaýda Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleri duşuşdylar

Hytaýda Owganystana goňşy döwletleriň daşary işler ministrleriniň 3-nji duşuşygynyň çäklerinde Hytaýyň Tunsi şäherinde Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleriniň arasynda gepleşikler geçirildi. Eýranyň daşary işler ministri Hoseýin Amir-Abdollahiýan türkmen kärdeşi Raşid...

2022-03-29
95

Syýasy

Iş maslahatynda Aşgabady we sebitleri ösdürmegiň meseleleri, oba hojalyk işleriniň barşy ara alnyp maslahatlaşyldy

28-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi ― diýip, TDH habar berýär. Iş...

2022-03-29
122

Syýasy

OGT-2022 Halkara nebitgaz forumy öz işine başlady

29-njy martda Aşgabat şäherinde ýerleşýän «Ýyldyz» myhmanhanasynda we Dubaýdaky EKSPO Bütindünýä sergisindäki Türkmenistanyň pawilýonynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forum (OGT-2022) öz işine başlady. Maýa goýumlary çekmek boýunça...

2022-03-29
78

Syýasy

OPEK-niň Baş sekretary Halkara nebitgaz forumynda çykyş etdi

OPEK-niň Baş sekretary Mohammed Sanusi Barkindo Aşgabatda geçirilýän Halkara nebitgaz forumynda wideoýüzlenme bilen çykyş etdi. OPEK-niň Baş sekretary Nebiti eksport ediji döwletleriň guramasynyň 2045-nji ýylda bir günüň dowamynda uglewodorod energiýa çeşmeleriniň sarp edilişiniň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: