Türkmenistanyň Prezidenti möhüm desgalaryň gurluşygyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow möhüm infrastruktura desgalarynyň gurluşygynyň bellenen möhletlerde tamamlanmagyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklamak bilen baglanyşykly Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri maýa goýum meýilnamalaryny üstünlikli amala aşyrmak hem-de täze iş orunlaryny döretmek maksady bilen, degişli iri önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň bellenen möhletlerde ulanmaga tabşyrylmagyna gözegçilik ederler.

Şeýle hem Gurluşyk we binagärlik ministrligine gurluşyk işleriniň hiline gözegçiligi güýçlendirmek tabşyryldy. Ministrlik dumuş maksatly möhüm binalaryň öz wagtynda ulanmaga tabşyrylmagyny üpjün etmek üçin desgalaryň işe girizilmeginiň takyk tertibini düzmeli.

Täzelikler

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

2024-04-17 / Syýasy

Maryda energiýanyň netijeli peýdalanylyşyny ýokarlandyrmak boýunça okuw maslahaty geçirildi

2024-04-16 / Makalalar

Aşgabat - halkara çäreleriniň geçirilýän merkezi

2024-04-15 / Makalalar

Türkmenistan-dünýäniň ösen ulag ulgamynda

2024-04-12 / Syýasy

«Energiýany tygşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi

2024-04-11 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

2024-04-09 / Syýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde önüm öndürmek boýunça meýilnamasyny artygy bilen ýerine ýetirdi

2024-03-30 / Syýasy

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garamaga taýýarlanýar

2024-03-26 / Syýasy

«Çalık Enerji» Türkmenistanyň Balkan welaýatynda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin maliýe kepilligini aldy

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: