Türkmenistanyň Prezidenti möhüm desgalaryň gurluşygyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow möhüm infrastruktura desgalarynyň gurluşygynyň bellenen möhletlerde tamamlanmagyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklamak bilen baglanyşykly Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri maýa goýum meýilnamalaryny üstünlikli amala aşyrmak hem-de täze iş orunlaryny döretmek maksady bilen, degişli iri önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň bellenen möhletlerde ulanmaga tabşyrylmagyna gözegçilik ederler.

Şeýle hem Gurluşyk we binagärlik ministrligine gurluşyk işleriniň hiline gözegçiligi güýçlendirmek tabşyryldy. Ministrlik dumuş maksatly möhüm binalaryň öz wagtynda ulanmaga tabşyrylmagyny üpjün etmek üçin desgalaryň işe girizilmeginiň takyk tertibini düzmeli.

Täzelikler

2024-02-28 / Syýasy

Türkmenistan we Owganystan energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

2024-02-26 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

2024-02-24 / Syýasy

Aşgbatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

2024-02-21 / Syýasy

Iş maslahatynda gyşky möwsümde elektrik energiýasy bilen üpjün etmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

2024-02-19 / Syýasy

Aşgabatda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy

2024-02-17 / Syýasy

Türkmenistanyň energetika pudagynda ynamly ösüş gazanyldy

2024-02-14 / Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 35 kW we 110 kW bolan elektrik beketlerini dolulygyna gurup tabşyrmak boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär

2024-02-12 / Syýasy

2023-nji ýylda Türkmenistanyň energetika ulgamy: önümçiligiň ösüşi we täze wezipeler

2024-02-07 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti möhüm desgalaryň gurluşygyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklady

2024-02-05 / Syýasy

Türkmenistan 2 müň tonna suwuklandyrylan gazy ynsanperwerlik kömegi hökmünde Gyrgyzystana iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: