Türkmenistan 2 müň tonna suwuklandyrylan gazy ynsanperwerlik kömegi hökmünde Gyrgyzystana iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň energetika ulgamynda ýüze çykan ýagdaýlary nazara alyp, ýurda ynsanperwerlik kömegini bermek baradaky Buýruga gol çekdi diýip, TDH habar berýär.
Resminama laýyklykda, 2024-nji ýylyň fewral aýynda 2 müň tonna möçberdäki suwuklandyrylan tebigy gaz dost-doganlyk kömegi hökmünde Gyrgyz Respublikasyna iberildi.
Gyrgyzystana iberilen suwuklandyrylan gaz goňşy ýurduň Hökümetiniň gyrgyz halkynyň abadan durmuşyny üpjün etmek ugrunda durmuşa geçirýän tagallalaryna türkmen halkynyň özboluşly goşandydyr.
Şeýle ynsanperwerlik çäreleriniň geçirilmegi Türkmenistanyň hoşniýetli goňşuçylyk we oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatynyň möhüm däpleriniň birine öwrüldi.
 

Täzelikler

2024-02-28 / Syýasy

Türkmenistan we Owganystan energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

2024-02-26 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

2024-02-24 / Syýasy

Aşgbatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

2024-02-21 / Syýasy

Iş maslahatynda gyşky möwsümde elektrik energiýasy bilen üpjün etmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

2024-02-19 / Syýasy

Aşgabatda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy

2024-02-17 / Syýasy

Türkmenistanyň energetika pudagynda ynamly ösüş gazanyldy

2024-02-14 / Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 35 kW we 110 kW bolan elektrik beketlerini dolulygyna gurup tabşyrmak boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär

2024-02-12 / Syýasy

2023-nji ýylda Türkmenistanyň energetika ulgamy: önümçiligiň ösüşi we täze wezipeler

2024-02-07 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti möhüm desgalaryň gurluşygyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklady

2024-02-05 / Syýasy

Türkmenistan 2 müň tonna suwuklandyrylan gazy ynsanperwerlik kömegi hökmünde Gyrgyzystana iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: