Gyş möwsüminde elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmegiň meseleleri üns merkezinde saklanýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gyş möwsüminde elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmegiň meseleleri boýunça sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatyna wise-premýer T.Atahallyýew hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar diýip, TDH habar berýär.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, pes temperatura şertlerinde ýaşaýyş jaýlarynyň we durmuş maksatly desgalaryň elektrik energiýasy bilen durnukly üpjün edilmegi örän möhümdir.

Welaýatlaryň häkimleri gyş paslynda elektrik energiýasy bilen talabalaýyk üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleriň alnyp barylýandygy barada hasabat berdiler. Olar elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmegiň meseleleriniň berk gözegçilikde saklanýandygyny nygtadylar.

Täzelikler

2024-02-28 / Syýasy

Türkmenistan we Owganystan energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

2024-02-26 / Syýasy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

2024-02-24 / Syýasy

Aşgbatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

2024-02-21 / Syýasy

Iş maslahatynda gyşky möwsümde elektrik energiýasy bilen üpjün etmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

2024-02-19 / Syýasy

Aşgabatda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy

2024-02-17 / Syýasy

Türkmenistanyň energetika pudagynda ynamly ösüş gazanyldy

2024-02-14 / Tender

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda kuwwatlylygy 35 kW we 110 kW bolan elektrik beketlerini dolulygyna gurup tabşyrmak boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär

2024-02-12 / Syýasy

2023-nji ýylda Türkmenistanyň energetika ulgamy: önümçiligiň ösüşi we täze wezipeler

2024-02-07 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti möhüm desgalaryň gurluşygyna gözegçilik etmegiň çärelerini tassyklady

2024-02-05 / Syýasy

Türkmenistan 2 müň tonna suwuklandyrylan gazy ynsanperwerlik kömegi hökmünde Gyrgyzystana iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: