Gyş möwsüminde elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmegiň meseleleri üns merkezinde saklanýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gyş möwsüminde elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmegiň meseleleri boýunça sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatyna wise-premýer T.Atahallyýew hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar diýip, TDH habar berýär.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, pes temperatura şertlerinde ýaşaýyş jaýlarynyň we durmuş maksatly desgalaryň elektrik energiýasy bilen durnukly üpjün edilmegi örän möhümdir.

Welaýatlaryň häkimleri gyş paslynda elektrik energiýasy bilen talabalaýyk üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleriň alnyp barylýandygy barada hasabat berdiler. Olar elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmegiň meseleleriniň berk gözegçilikde saklanýandygyny nygtadylar.

Täzelikler

2024-07-12 / Tender

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2024-07-10 / Tender

Türkmenistanyň energetika kuwwaty pugtalanýar

2024-07-05 / Syýasy

BMG-niň Baş sekretary Türkmenistana sapar bilen geldi

2024-07-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz: Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň durnukly, esasy ugurlaryny ýola goýmak üçin bizde ähli şertleriň bardygyna ynanýaryn

2024-06-07 / Beýlekiler

Arassa energiýa geçmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidir

2024-06-06 / Syýasy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

2024-05-24 / Syýasy

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi

2024-05-20 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti dabaraly çärelere gatnaşdy

2024-05-10 / Syýasy

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi

2024-04-24 / Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Bangkokda geçirilýän ESKATO-nyň 80-nji sessiýasyna gatnaşýar

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: