Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli uçurymlara we bilim işgärlerine Gutlagyny iberdi
2022-04-03
69

Syýasy

Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanyň Adalatçysy saýlanyldy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýylyň 2-nji aprelinde geçirilen on ýedinji maslahatynda Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil — Adalatçy saýlandy. Bu barada TDH habar berdi. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji...

2022-04-03
78

Syýasy

Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-hindi gepleşikleri geçirildi

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind Türkmenistanda üç günlük saparda bolýar. Bu barada TDH habar berdi. 2-nji aprelde Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda...

2022-04-02
84

Beýlekiler

TOPH taslamasy Türkmenistanyň we Hindistanyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygynyň esasy meseleleriniň biri boldy

2-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Hindistanyň döwlet Baştutany Ram Nath Kowindiň arasynda geçirilen gepleşiklerde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyny ilerletmek bilen bagly meseleler duşuşygyň esasy ugurlarynyň...

2022-04-02
67

Syýasy

Hindistanyň Prezidenti Türkmenistanda ilkinji gezek döwlet sapary bilen geldi

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi ― diýip, Döwlet Habarlar agentligi ýazýar. Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde belent mertebeli myhmany...

2022-04-01
62

Syýasy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

31-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşyna degişli wajyp meselelere we milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudaklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: