Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-03-03
437

Beýlekiler

Zenanlara 8-nji mart bayramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan pul sowgatlary gowşurylar

Türkmenistanyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara alyp, şeýle hem ata-babalarymyzyň mähriban enelerimize we eziz uýalarymyza hormat goýmak baradaky asylly...

2022-03-02
395

Beýlekiler

Türkmenistanda nobatyndan öň geçiriljek Prezident saýlawlary üçin Kazanda irki ses berlişik başlady

2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanda geçiriljek Prezident saýlawlaryna irki ses berlişik şu gün, 2-nji martda Tatarystan Respublikasynyň çäginde ýerleşýän saýlaw uçastogynda badalga aldy. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsullugynyň resmi web saýtynda habar...

2022-02-28
278

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýakyn wagtda geçiriljek saýlawlarynda dünýäniň 30 ýurdunda saýlaw uçastoklary açylar

Türkmenistanyň raýatlary şu ýylyň 12-nji martynda ýurtda geçiriljek Prezident saýlawlaryna dünýäniň 30 ýurdunda gatnaşyp bilerler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda habar berlişi ýaly, daşary işler ministri Raşid Meredow ýurduň...

2022-02-24
420

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti täze doglan alabaýa Eýýam diýen ady dakdy

23-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde görkezildi. Döwlet Baştutany bu ýerde, ilki bilen, şu...

2022-02-23
254

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito Ýaponiýanyň milli baýramy hem-de Onuň Alyhezretiniň doglan güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, «Türkmenistan bilen...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: