Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-03-09
322

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezident saýlawlaryna öňünden ses bermeklige saýlawçylaryň 2,5%-den gowragy gatnaşdy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 73-nji maddasyna laýyklykda, şu günler ýurtda geçiriljek Prezident saýlawlary boýunça öňünden ses bermek işleri dowam edýär. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi toparynyň resmi web saýtynda...

2022-03-08
282

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti zenanlary 8 mart bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow her ýylyň 8-nji martynda uludan bellenilýän Halkara zenanlar güni bilen ýurduň gelin-gyzlaryna gutlag hatyny iberdi. Baýramçylyk gutlagy milli metbugatda çap edildi. Gutlagda şeýle setirler bar:

2022-03-07
309

Beýlekiler

Türkmenistanda binalaryň we desgalaryň gurluşygyna ýer böleginiň bölüp bermegiň kadalary tassyklanyldy

Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň şu ýylyň 13-nji ýanwarynda çykaran 3-iş belgili buýrugy bilen «Binalaryň we desgalaryň gurluşygyna ýer böleginiň bölünmeginiň ölçegleri» atly TGK 2.12.01-2022 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary tassyklanyldy. Bu...

2022-03-06
217

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti azyk harytlarynyň bahalaryna gözegçilik etmegi tabşyrdy

Hökümetiň şu gün geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer Ç.Gylyjowa ýüzlenip, ilatymyzyň harytlary we azyk önümlerini näçe gerek bolsa satyn almagy üçin, bazarlaryň hem-de dükanlaryň halkyň giňden sarp edýän harytlary bilen bolelin üpjün...

2022-03-05
275

Beýlekiler

Türkmenistanda köp çagaly enelere "Ene Mähri" ady dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün, ýagny 4-nji martda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda oňa gatnaşyjylara ýüzlenip, sişenbe güni Türkmenistanda ajaýyp baýram bolan Halkara zenanlar gününiň dabaraly bellenilip geçiljekdigini belledi....

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: