Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2023-06-22
245

Beýlekiler

Türkmenistanda Medeniýet hepdeligi badalga aldy

Şu gün Türkmenistanda her ýylda geçirilmegi däbe öwrülen Medeniýet hepdeligi açylýar. Bu giň gerimli baýramçylyk çäresi mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti oňa gatnaşyjylara hem-de bütin türkmen halkyna ýüzlenme ýollady. «Ýurdumyzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarynda yzygiderli geçirilýän Medeniýet hepdeligi...

2023-06-22
253

Beýlekiler

Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli elektrik energiýasynyň eksportyny ýokarlandyrmagy meýilleşdirýär

2023-nji ýylyň ýanwar — maý aýlary aralygynda Türkmenistan elektrik energiýasynyň önümçiligini we eksportyny görnetin artdyrdy diýip, GDA-nyň Elektrik energetikasy geňeşiniň Ýerine ýetiriji komitetine salgylanmak bilen «Turkmenportal» web saýty habar berýär. Türkmenistanyň 2025-nji ýyla çenli elektrik...

2023-06-21
254

Beýlekiler

Gahryman Arkadagymyza «Magtymguly Pyragynyň goşgular diwany» sowgat hökmünde iberildi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynda 20-nji iýunda Eýran Yslam Respublikasynyň Beýik ruhy lideri Aýatolla Ali Hameneýiniň türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen «Magtymguly Pyragynyň...

2023-06-20
289

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň geçiren iş maslahatynda oba hojalyk toplumynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy

19-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidentiniň geçiren iş maslahatynyň dowamynda oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy diýip, TDH habar berýär. Döwlet Baştutany sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna...

2023-06-19
265

Beýlekiler

Ýaponiýanyň Osaka şäherinde Türkmenistanyň milli pawilýony gurlar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine Ýaponiýanyň Osaka şäherinde 2025-nji ýylda geçiriljek «EKSPO — 2025» Bütindünýä sergisine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we ony...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: