Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2022-06-10
427

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna bardy

Şu gün — 10-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary başlady. Bu barada Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Ýurdumyz döwlet Garaşsyzlygyny alan ilkinji günlerinden bäri Russiýa Federasiýasy...

2022-06-09
480

Beýlekiler

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow 9-njy iýunda Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Nobatdaky...

2022-06-08
528

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk toplumynyň öňünde anyk wezipeleri goýdy

8-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradow bilen sanly ulgam arkaly maslahat geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de...

2022-06-07
492

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna amala aşyrjak resmi sapary barada pikir alşyldy

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň Orunbasary Alekseý Owerçugyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada...

2022-06-02
536

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Bütindünýä welosiped güni bilen gutlady

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyzy halkara baýram — Bütindünýä welosiped güni bilen gutlady we bu ajaýyp baýramçylygyň şanyna geçiriljek dabaralaryň mähriban Watanymyza, sagdyn we bagtyýar durmuşymyza, berkarar döwletimizde gazanylýan beýik üstünliklere buýsanjymyzy...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: