Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2022-06-07
386

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna amala aşyrjak resmi sapary barada pikir alşyldy

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklary – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň Orunbasary Alekseý Owerçugyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu barada...

2022-06-02
410

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Bütindünýä welosiped güni bilen gutlady

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyzy halkara baýram — Bütindünýä welosiped güni bilen gutlady we bu ajaýyp baýramçylygyň şanyna geçiriljek dabaralaryň mähriban Watanymyza, sagdyn we bagtyýar durmuşymyza, berkarar döwletimizde gazanylýan beýik üstünliklere buýsanjymyzy...

2022-06-01
425

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Saud Arabystanyna sapary başlady

1-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň umra hajy däp-dessurlaryny berjaý etmek üçin Saud Arabystany Patyşalygyna iki günlük sapary başlandy. Bu barada TDH ýazýar. Döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanyp, daşary ýurda...

2022-05-31
442

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna nobatdaky tabşyryklary berdi

31-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda 2022-nji ýylyň bäş aýynda Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň alyp baran işleriniň jemlerine garaldy, Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy...

2022-05-30
390

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk işleri boýunça hasabatlary diňledi

30-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: