Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2022-06-12
379

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetiň nobatdaky mejlisini geçirdi

11-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna hem-de başga-da birnäçe meselelere garaldy. Bu barada TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyz mejlisi...

2022-06-11
340

Beýlekiler

Türkmen-rus gatnaşyklary össüşiň täze tapgyryna çykýar

10-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynda resmi saparda boldy. Bu sapar strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan hem-de dostluk, deňhukuklylyk, özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan netijeli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň...

2022-06-10
335

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna bardy

Şu gün — 10-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary başlady. Bu barada Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Ýurdumyz döwlet Garaşsyzlygyny alan ilkinji günlerinden bäri Russiýa Federasiýasy...

2022-06-09
385

Beýlekiler

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow 9-njy iýunda Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Nobatdaky...

2022-06-08
415

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk toplumynyň öňünde anyk wezipeleri goýdy

8-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradow bilen sanly ulgam arkaly maslahat geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: