Täzelikler

Soňky täzelikler

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy
2022-09-30
110

Beýlekiler

A.Aşirow Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidentligine saýlanyldy

Allaberdi Aşirow Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň täze prezidenti wezipesine saýlanyldy. TYA-nyň 29-njy sentýabrynda geçirilen umumy ýygnagynda şeýle çözgüt kabul edildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow TYA-nyň bu çözgüdini tassyklady we degişli Karara gol çekdi. Şeýle-de Türkmenistanyň Prezidentiniň...

2022-09-29
99

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Polşanyň Prezidentine Gutlag iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Polşa Respublikasynyň Prezidenti Anjeý Duda we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Polşa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýürekden...

2022-09-28
127

Beýlekiler

Energetika ulgamynyň wekilleri baýramçylyk mynasybetli dabaraly ýörişe gatnaşdylar

27-nji sentýabrda türkmenistanlylar Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny bellediler. Asylly däbe görä, milli senenamamyzyň şanly senesiniň hormatyna esasy dabaralar Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada ýaýbaňlandyryldy. Dabaralara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy diýip, TDH habar berýär. Döwlet...

2022-09-27
103

Beýlekiler

Türkmenistanda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy bellenilýär

Türkmenistan parahatçylyk we ylalaşyk ýagdaýynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny belleýär. 27-nji sentýabrda ir bilen hormatly Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy boldy, diýip, TDH habar berýär. Bu dabara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň we...

2022-09-26
103

Beýlekiler

Türkmenistanyň täze raýatlaryna pasportlar gowşuryldy

24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Döwlet migrasiýa gullugynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy diýip, TDH habar berýär. Ministrler Kabinetiniň 23-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Permanyna...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: