Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2022-05-02
436

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Oraza baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlaryny Oraza baýramy mynasybetli gutlady. Döwlet Baştutanymyzyň Gutlagynda dünýäniň iň gadymy baýramlarynyň biri bolan Oraza baýramynyň mazmunynda we dessurlarynda halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda baý durmuş tejribesi esasynda kämilleşdirilip,...

2022-05-02
377

Beýlekiler

Gahryman Arkadagymyz baýram gününi agtyklary bilen «Aşgabat» söwda we dynç alyş, işewürlik merkezinde geçirdi

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Oraza baýramynyň giňden bellenilýän gününde agtyklary bilen “Aşgabat” söwda we dynç alyş, işewürlik merkezine geldi. Baýram günlerinde bu topluma gelip-gidýänleriň sany has köp bolýar. Milli binagärligiň ajaýyp...

2022-04-30
393

Syýasy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

29-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisi açyp, şu günler...

2022-04-30
455

Syýasy

Aşgabatda Gahryman Arkadagymyzyň täze kitaby tanyşdyryldy

Gahryman Arkadagymyz, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitaby çapdan çykdy diýip, Döwlet habarlar agentligi ýazýar. 29-njy aprelde Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi....

2022-04-29
435

Beýlekiler

Daşary ýurt pasportlarynyň hereket ediş möhletleri uzaldyldy

Dünýäde ýüze çykan ýiti ýokanç keseliň pandemiýasy bilen bagly halkara gatnawlara girizilen çäklendirmeleriň netijesinde, häzirki wagtda daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak maksady bilen,...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: