Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň mugallymlary we talyplary bilen duşuşdy

3-nji sentýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyna bardy diýip, TDH habar berýär. 

Bu ýerde Gahryman Arkadagymyz institutyň eýwanynda ýaýbaňlandyrylan serginiň gymmatlyklary bilen tanyşdy. Institutyň rektory bu ýokary okuw mekdebiniň 25 ýylyň dowamynda geçen ýoly, gazanan üstünlikleri, şeýle-de talyplaryň dürli derejedäki ders bäsleşiklerinde mynasyp bolan diplomlary we degişli resminamalar barada giňişleýin maglumat berdi. 

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda energetika pudagynyň ösüş taryhynyň Murgap derýasynda 1,2 megawat kuwwaty bolan Hindiguş gidroelektrik stansiýasynyň gurulmagy bilen başlanýandygyny belledi. «Ol öz döwründe Ýewraziýa sebitiniň agramly bölegindäki iň kuwwatly elektrik stansiýasy bolupdyr. Dünýäde şonuň ýaly 110 ýyla golaý taryhy bolan, başda oturdylan enjamlary bilen işläp duran elektrik stansiýasy başga ýokdur. Ony «tehniki pikiriň ýadygärligi» diýip atlandyrmak mümkin. «Özboluşly muzeý» diýip atlandyrsagam bolýar» - diýip, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şeýle hem Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy geljegi uly energetika taslamalary we olary durmuşa geçirmekde ýaşlaryň orny hakynda aýtdy.

Şu ýylyň 12-nji awgustynda bu institutyň döredilenine 25 ýyl boldy, alym Arkadagymyz hemmeleri bu şanly sene bilen gutlady.

Täzelikler

2022-11-29 / Tender

test

2022-11-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy

2022-11-03 / Beýlekiler

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi çapdan çykdy

2022-11-02 / Beýlekiler

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi

2022-11-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamynyň işgärlerini gutlady

2022-10-31 / Syýasy

Döwlet Baştutnymyz Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

2022-10-29 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

2022-10-28 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

2022-10-27 / Syýasy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady

2022-10-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: