Täzelikler

Soňky täzelikler

Ýurdumyzda täze desgalaryň ulanmaga berilmegi
2022-07-08
440

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady

«Sizi ynsan kalbynyň tämizligini hem-de ynsanperwerligiň belent ýörelgelerini dabaralandyrýan Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan Gurban baýramynyň dabaralarynyň kalbymyza egsilmez şatlyk, ylham-joşgun paýlap, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

2022-07-07
437

Beýlekiler

Parižde Türkmenistanyň muzeý gymmatlyklarynyň sergisi guralar

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginde türkmen we fransuz hünärmenleriniň wideoduşuşygy geçirildi. Ol Fransiýanyň Luwr muzeýinde Türkmenistanyň muzeý gymmatlyklarynyň sergisini guramak meselesine bagyşlandy. Bu barada TDH habar berýär. Onlaýn duşuşykda türkmen hünärmenleri, şol sanda...

2022-07-06
469

Beýlekiler

Lebap döwlet elektrik stansiýasy önümçiligini artdyrýar

Sebitde iň uly we ekologiýa taýdan arassa gaz turbinaly elektrik stansiýalarynyň biri bolan Lebap döwlet elektrik stansiýasyda eksport edilen elektrik energiýasynyň mukdary 99 million kWt/sagada deň boldy. Ýakynda elektrik stansiýasyna uzynlygy 125 kilometre...

2022-07-05
448

Beýlekiler

Türkmenistanda hukuk goraýjy we harby edaralaryň ýarym ýyllyk işlerine baha berildi

5-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň alty...

2022-07-04
442

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz sebitlerde oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly iş maslahatyny geçirdi

4-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işler baradaky meselelere garalyp,...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: