Täzelikler

Soňky täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen at dakyldy
2022-02-18
398

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti türkmen diplomatlaryny hünär baýramçylygy bilen gutlady

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bu gullugyň wekillerine Gutlagyny iberdi. Onda şeýle diýilýär: Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň hormatly işgärleri! Sizi Watanymyzda her ýyl giňden bellenilip geçilýän Türkmenistanyň...

2022-02-17
393

Syýasy

Türkmenistan energiýa çeşmelerini Orta we Ýakyn Gündogarа ibermegiň mümkinçiliklerini öwrener

15-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi we onuň mümkinçiliklerini düýpli öwrenmegiň zerurdygyny belläp geçdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýer Ç.Purçekowa ýurdumyzda...

2022-02-17
428

Beýlekiler

Türkmenistanyň prezidentiniň ýakyn wagtda geçiriljek saýlawlary üçin Kazanda saýlaw uçastogy guralar

Türkmenistanda 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlary üçin ýurduň Kazandaky Baş konsullygy öz raýatlaryna saýlaw uçastogyny gurar. Bu barada Baş konsul Atadurdy Baýramow tarapyndan Kazan Federal Uniwersitetiniň Elabuž institutynyň (EI KFU) müdiri...

2022-02-16
450

Syýasy

Agrar partiýa Agajan Bekmyradowy Türkmenistanyň wezipesine dalaşgärlige hödürledi

15-nji fewralda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň nobatdan daşary IV gurultaýy geçirildi. Gurultaýyň gün tertibiniň esasy meselesine laýyklykda, partiýa tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär hödürlenildi. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, gurultaýda Agrar...

2022-02-15
412

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Wuçiçi Serbiýanyň Döwlet güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Serbiýa Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Wuçiçe hem-de ýurduň ähli halkyna Serbiýanyň milli baýramy — Döwlet güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: