Energetika işgärleriniň bäsleşigi pudagyň öňdebaryjy işgärlerini ýüze çykarmaga gönükdirilendir

5-nji sentýabrda Türkmenabatdaky «Lebap» döwlet elektrik stansiýasynda Türkmenistanyň energetika pudagynyň işgärleriniň arasynda bäsleşige badalga berildi.

Bäsleşik Türkmenistanyň Energetika ministrligi we pudagyň Kärdeşler arkalaşygy tarapyndan «Lebapenergo» önümçilik birleşiginiň binýadynda geçirilýär.

Çärä ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden energetika işgärleri gatnaşýarlar. 

4 günläp dowam etjek bäsleşik pudagyň öňdebaryjy işgärlerini ýüze çykarmaga gönükdirilendir.

Täzelikler

2022-11-29 / Tender

test

2022-11-04 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyza IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeni gowşuryldy

2022-11-03 / Beýlekiler

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi çapdan çykdy

2022-11-02 / Beýlekiler

Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-rus parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi

2022-11-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti bank ulgamynyň işgärlerini gutlady

2022-10-31 / Syýasy

Döwlet Baştutnymyz Koreýa Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

2022-10-29 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisinde elektrik energiýasynyň eksport ugurlaryny ösdürmek meselelerine garaldy

2022-10-28 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

2022-10-27 / Syýasy

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady

2022-10-26 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara gutlag iberdi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: