Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
2022-04-02
290

Beýlekiler

TOPH taslamasy Türkmenistanyň we Hindistanyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygynyň esasy meseleleriniň biri boldy

2-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Hindistanyň döwlet Baştutany Ram Nath Kowindiň arasynda geçirilen gepleşiklerde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyny ilerletmek bilen bagly meseleler duşuşygyň esasy ugurlarynyň...

2022-03-24
400

Beýlekiler

Türkmen Lideri Kuba Respublikasynyň Prezidentini ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Kuba Respublikasynyň Prezidenti Migel Mario Dias-Kanel Bermudese we ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Kuba Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň...

2022-03-10
355

Beýlekiler

Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda 2022-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň jemleri jemlendi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda 2022-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 4-nji martda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň...

2022-03-09
353

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezident saýlawlaryna öňünden ses bermeklige saýlawçylaryň 2,5%-den gowragy gatnaşdy

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 73-nji maddasyna laýyklykda, şu günler ýurtda geçiriljek Prezident saýlawlary boýunça öňünden ses bermek işleri dowam edýär. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi toparynyň resmi web saýtynda...

2022-03-08
318

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti zenanlary 8 mart bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow her ýylyň 8-nji martynda uludan bellenilýän Halkara zenanlar güni bilen ýurduň gelin-gyzlaryna gutlag hatyny iberdi. Baýramçylyk gutlagy milli metbugatda çap edildi. Gutlagda şeýle setirler bar:

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: