Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistan we Owganystan energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdylar
2023-05-27
208

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli gutlady

28 maýda, ýekşenbe güni Türkmenistanda asylly däbe görä, Türkmen halysynyň baýramy giňden belleniler. Bu waka mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çeper elli halyçylarymyza we ýurdumyzyň ähli halkyna Gutlag hatyny iberdi. «Türkmen halkynyň bahasyny hiç zat...

2023-05-26
256

Beýlekiler

Aşgabatda halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi

25-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzda 2023-nji ýylyň aprel-maý aýlarynda geçirilen abraýly halkara sport ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy diýip, TDH habar berýär. Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty...

2023-05-25
241

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň orta mekdepleriniň uçurymlaryny, mugallymlaryny we ähli bilim işgärlerini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli iberen Gutlagynda bu baýramçylygyň jemgyýetçilik durmuşynda uly orun tutýandygyny belledi. «Bagtyýar we abadan durmuşyň bähbidine okamak, öwrenmek, döretmek, gurmak bagtyýar nesillerimiziň baş maksady bolmalydyr. Ýaşlarymyz ylymlaryny we...

2023-05-24
246

Beýlekiler

Aşgabatda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirilýär

Türkmen paýtagtynda Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň guramagynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirilýär. Serginiň diwarlyklarynda gurluşyk we binagärlik, energetika, gaýtadan işlenilýän senagat, şäher desgalaryny döwrebaplaşdyrmak, ulag-aragatnaşyk, medeniýet, syýahatçylyk, sport...

2023-05-23
235

Beýlekiler

Türkmenistanyň başlangyjy bilen UNESCAP-yň Kararnamasy kabul edildi

Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa-Ýuwaş umman sebiti boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) Bangkokda (Tailand) geçirilen 79-njy sessiýasynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň başlangyjy esasynda bu Komissiýanyň «Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňziniň howdany boýunça Ýörite Maksatnamasynyň döredilmeginiň şertlerine...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: