Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
2022-04-14
263

Beýlekiler

Mary welaýatynda täze himiýa kärhanasy açylyp, ulanylmaga berildi

13-nji aprelde Mary etrabynda täze önümçilik desgasy — ýyllyk kuwwatlylygy 3 müň tonna tehniki uglerod öndürmäge niýetlenen zawod açylyp ulanmaga berildi. Täze kärhanany gurmak boýunça taslamany “Eziz dag” hojalyk jemgyýeti amala aşyrdy. Umumy meýdany 9,9...

2022-04-12
278

Beýlekiler

Aşgabatda TSTB-niň 14 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady

12-nji aprelde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler Birleşmesiniň sergisi öz işine başlady. TSTB-niň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan sergi ýurduň hususy pudagynyň gazananlaryny şöhlelendirdi. Forumyň açylyş dabarasyna Türkmenistan...

2022-04-07
262

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti ähli türkmenistanlylary Bütindünýä saglyk güni mynasybetli gutlady

7-nji aprelde Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni dabaraly ýagdaýda bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhamedow şu şanly sene mynasybetli ähli türkmenistanlylary gutlady. Döwlet Baştutany Gutlagynda Bütindünýä saglyk gününiň dostlugyň we parahatçylygyň, sportuň hem-de ynsanperwerligiň...

2022-04-05
267

Beýlekiler

Möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen bagly iş maslahaty geçirildi

Sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, möwsümleýin oba hojalyk işlerini talabalaýyk geçirmegiň wajyp meseleleri Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary hem-de welaýatlaryň häkimleri bilen 4-nji aprelde geçiren sanly ulgam arkaly...

2022-04-04
258

Beýlekiler

Aşgabatda ekologiki çäre geçirilýär

4-nji aprelde paýtagtymyzda Aşgabat şäher häkimligi we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan guralýan giň möçberli ekologiki çäre badalga aldy diýip, Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Çäre mynasybetli hepdäniň dowamynda, ýagny 4-11-nji aprel aralygynda...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: