Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr
2022-06-28
403

Syýasy

Hazarýaka döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

28-nji iýunda ýurdumyzyň DIM-nde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde Aşgabatda geçiriljek VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy...

2022-06-27
361

Beýlekiler

Mary welaýatynda Medeniýet hepdeligi-2022 jemlendi

Medeniýet hepdeligi-2022 ýurduň sungat ussatlarynyň konserti bilen jemlendi diýip, TDH habar berýär. Mary welaýatynyň «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ajaýyp zalynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň medeniýet we sungat ulgamynyň işgärlerine hem-de Garaşsyz,...

2022-06-26
367

Beýlekiler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

25-nji iýunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça, Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy diýip, TDH habar berýär. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde alnyp barylýan gurluşyk işleri,...

2022-06-25
364

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

24-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy diýip, TDH habar berýär.

2022-06-24
432

Beýlekiler

Halkara forumyň dowamynda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge bagyşlanan ekologiýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

23-nji iýunda paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmen Forum» hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygynda Beýik Britaniýanyň «GaffneyСline» kompaniýasynyň ýardam bermeginde «Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähetleri» atly halkara ylmy...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: