Täzelikler

Soňky täzelikler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
2022-10-11
389

Beýlekiler

Energetika pudagynda şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi

10-njy oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ç.Purçekow hasabat berilýän toplumda şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, şu ýylyň dokuz aýynyň netijeleri boýunça Energetika ministrligi önümleri öndürmegiň,...

2022-10-10
401

Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärlerine gutlag iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow lukmançylyk ulgamynyň wekillerini Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli gutlady diýip, TDH habar berýär. «Maksatnamalaýyn özgertmeleri amala aşyrmak arkaly Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň...

2022-10-08
382

Beýlekiler

Gün elektrik stansiýasyny enjamlar bilen üpjün etmek boýunça bäsleşigiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi ýurdumyzyň alysda ýerleşen ilatly ýerlerini, barmasy kyn bolan ýerleri elektrik energiýa bilen üpjün etmek üçin Gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmagy meýilleşdirýär, şonuň bilen baglylykda, bu taslama üçin enjamlar we gurluşyk materiallary...

2022-10-07
415

Beýlekiler

Döwlet Baştutanymyz Russiýanyň Prezidentine gutlag iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine 70 ýaş ýubileýi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi diýip, TDH habar berýär. «Ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlyk uzak möhleti göz öňünde tutýan we geljekki...

2022-10-06
392

Beýlekiler

Türkmenistanda Hatyra güni mynasybetli çäre geçirildi

Şu gün 6-njy oktýabrda Türkmenistanda Hatyra güni – 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalarynyň, şeýle hem ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň ählihalk tarapyndan hatyralanýan güni. Türkmen paýtagtynda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň ýadygärliklerine gül goýmak...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: