2023-nji ýylyň ilkinji hepdesiniň jemleri jemlendi

Ýetip gelen täze, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary bilen atlandyrylan 2023-nji ýylyň ilkinji hepdesi halkara we ýurt möçberinde syýasy ähmiýetli wakalara beslendi diýip, TDH habar berýär.

Bu wakalarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň bähbidine strategik hyzmatdaşlygy alyp barmak bilen bagly daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary öz beýanyny tapdy. Munuň özi Türkmenistanyň halkara abraýynyň has-da belende göterilmeginiň we özara düşünişmek, hormat goýmak ýörelgeleri esasynda ýola goýulýan netijeli hyzmatdaşlygyň okgunly ösdürilmeginiň esasy şertidir diýlip, TDH-nyň makalasynda bellenilýär.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: