Täzelikler

Soňky täzelikler

Halkara forumyň dowamynda ýangyç-energetika toplumyny ösdürmäge bagyşlanan ekologiýa meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
2021-12-03
256

Beýlekiler

Türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi

2-nji dekabrda Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň binasynda onlaýn görnüşde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň...

2021-12-03
169

Syýasy

Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin ykdysady çökgünlige garşy Maksatnamasy tassyklandy

Hökümetiň 3-nji dekabrda geçirilen giňişleýin mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Wise-premýer döwlet Baştutanynyň garamagyna dünýä ykdysadyýetiniň...

2021-12-02
174

Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Nýu-Delidäki ilkinji ''Hindistan-Merkezi Aziýa'' sammite çagyryldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Hindistan Respublikasynyň Güni baýramçylygynyň çäginde Nýu-Delide geçiriljek “Hindistan-Merkezi Aziýa” sammitine çagyryldy. Türkmen telewideniýesiniň "Watan" habarlar gepleşigine görä, degişli çakylyk Hindistanyň premýer-ministri Narendra Modi-den gelip gowuşdy....

2021-12-01
339

Beýlekiler

Türkmenistanyň wekiliýeti Duşanbede geçirilen «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumynyň 14-nji mejlisine gatnaşdy

Duşanbe şäherinde Daşary işler ministrler derejesinde «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumy 14-nji mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. Forumyň işine «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy»...

2021-12-01
243

Syýasy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Duşanbe şäherinde işjeň duşuşyklaryň birnäçesini geçirdi

«Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumynyň 14-nji mejlisine gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon tarapyndan kabul edildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň...

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: