Sankt-Peterburgyň wekiliýeti resmi sapar bilen Aşgabada geldi

Russiýanyň demirgazyk paýtagtynyň gubernatory Aleksandr Beglow Sankt-Peterburgyň Hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, resmi sapar bilen Aşgabada geldi diýip, «Turkmenportal» «spbdnevnik.ru» saýtyna salgylanyp habar berýär.

Saparyň maksatnamasy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşyk geçiriler.

Şeýle hem saparyň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de beýleki resmi adamlar bilen duşuşyklar meýilleşdirildi.

Peterburgyň gubernatory täze Arkadag şäherine baryp görer, bu ýerde Sankt-Peterburgyň Hökümeti bilen Arkadag şäheriniň häkimliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga gol çekmek göz öňünde tutulýar.

Täzelikler

2023-12-07 / Syýasy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2023-nji ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleriniň jemi jemlendi

2023-12-07 / Syýasy

Türkiýe türkmen gazyny we elektrik energiýasyny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin hyzmatdaşlyga taýýardyr

2023-12-06 / Beýlekiler

Elektroenergetika pudagynda hyzmatdaşlyk – Aşgabatda geçirilen Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda garalan meseleleriň biri boldy

2023-12-05 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidenti alnyp barylýan oba hojalyk işleri boýunça tabşyryklary berdi

2023-12-03 / Syýasy

Gahryman Arkadagymyz Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy we maslahat geçirdi

2023-12-03 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlandy

2023-12-02 / Syýasy

Türkmenistanyň Prezindeti BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň maslahatyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistan CAREC maksatnamasynyň energetika maýa goýum forumyna gatnaşdy

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýda geçiriljek howanyň meseleleri boýunça COP 28 forumyna gatnaşar

2023-12-01 / Beýlekiler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

Sene boýunça habarlar gözle

Senäni saýla: